Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af den kommunale genoptræning 2023

Her finder du rapporten fra den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af genoptræningsområdet 2023 samt andet relevant materiale.

Danmarks Statistik har i perioden juli til oktober 2022 indsamlet data til undersøgelsen om borgernes tilfredshed med genoptræningen i kommunerne.

I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt ved fem svarkategorier: meget utilfreds, utilfreds, hverken eller, tilfreds og meget tilfreds. Resultaterne for alle spørgsmål rapporteres som figurer, der viser svarfordelinger i kategorierne, og som gennemsnit på skalaen 1-5.

Fortolkning af resultaterne:

Undersøgelsens resultater kan fortolkes på landsplan, for den enkelte kommune og mellem kommunerne. På lands- og kommuneplan er der tilstrækkelig med svar til at sikre, at betydelige forskelle vil fremgå som signifikante, når man laver statistiske beregninger. Ved vurdering af resultater i de enkelte kommuner på hhv. sundhedsloven, serviceloven, offentlig eller privatleverandør og aldersgrupper vil antallet af svar være medvirkende til at vurdere en evt. signifikant forskel. Dette gælder også for sammenligning af resultaterne kommunerne imellem på de samme opdelinger.

Ved sammenligning af det beregnede gennemsnit på skalaen fra 1-5, skal der være mindst 80 svar bag begge gennemsnit og mindst 0,65 point forskel, for at kunne sige, at forskellen er signifikant og ikke tilfældig. Jo flere svar, der ligger bag de sammenlignede gennemsnit, desto lavere forskel i point på skalaen skal der være, for at sige, at forskellen er signifikant. Er der 1000 svar eller flere som grundlag for to gennemsnit, skal der kun være 0,2 point forskel på skalaen fra 1-5, før vi kan sige, at forskellen mellem de to gennemsnit er signifikante.

Svarene på spørgeskemaet om borgernes genoptræning er indsamlet i andet halvår 2022, men vedrører også den genoptræning som borgerne er blevet tilbudt i 2021, hvor der stadig var usædvanlige forhold på grund af COVID-19-epidemien. Resultaterne skal læses og tolkes i lyset af, at restriktioner og nedlukning af dele af samfundet kan have haft væsentlig indflydelse på sociale og fysiske forhold.