Pulje til et pilotprojekt med et mobilt stofindtagelsesrum

Med SSA-aftalen for 2024-2027 blev der afsat 10,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til et mobilt stofindtagelsesrum.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet opslår på den baggrund en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr. til et pilotprojekt med et mobilt stofindtagelsesrum, som kan sættes ind, hvor der er opstået lokale stofmisbrugsmiljøer i kvarterer, hvor målgruppen for stofindtagelsesrum indtager stoffer, og hvor der ikke allerede er stofindtagelsesrum. Alle midlerne i puljen udmøntes i én ansøgningsrunde i 2024. Der kan med ansøgningspuljen opnås støtte i perioden 2024-2027.

Formål

Puljen til et pilotprojekt med et mobilt stofindtagelsesrum vil supplere den pulje, hvortil der med SSA-aftalen for 2023-2026 blev afsat 5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026, og hvorfra der vil kunne ansøges om midler til et pilotprojekt med konkrete foranstaltninger, der kan begrænse risikoen og dermed også frygten for voldtægter og vold mod kvinder og evt. andre grupper i stofindtagelsesrum. Mens puljen fra aftalen fra 2023-2026 således har til formål at samle erfaringer med at begrænse risiko for og frygt blandt særligt udsatte brugere af stofindtagelsesrum, har den med aftalen for 2024-2027 aftalte pulje til formål at samle erfaringer med at skabe større fleksibilitet i indsatsen.

Hvem kan ansøge?

Kommuner, hvori der findes lokale stofmisbrugsmiljøer i andre kvarterer end det kvarter, hvor der allerede er placeret stofindtagelsesrum, med den mulige konsekvens, at personer, som tilhører målgruppen for stofindtagelsesrum, men som er knyttet til et sådant lokalt stofmisbrugsmiljø, afholder sig fra at benytte rummene. 

Det forudsættes, at en kommune, som ansøger om puljemidler til pilotprojektet, tillige ansøger om Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilladelse til oprettelse og drift af det mobile stofindtagelsesrum, jf. § 3 b i lov om euforiserende stoffer, og at ansøgningen om tilladelse indeholder de oplysninger, som kræves efter § 7 i bekendtgørelse om stofindtagelsesrum, hvilket bl.a. vil sige oplysninger om, at ansøgningens nærmere indhold er udformet under inddragelse af den lokale politikreds, og om stofindtagelsesrummets beliggenhed. Sidstnævnte krav vil for det mobile stofindtagelsesrums vedkommende kunne opfyldes med oplysning om enten det faste skema for placeringen nærmere bestemte steder eller om den faste placering et nærmere bestemt sted i en afgrænset periode  

Pilotprojektet vil kunne forestås af kommunen i samarbejde med en selvejende institution.

Hvordan vurderes ansøgningerne?

Hvis flere kommuner ønsker at forestå pilotprojektet, vil der i forbindelse med vurderingen af, hvilket pilotprojekt der skal have puljemidler, bl.a. blive lagt vægt på:

  • Omfanget af lokale stofmisbrugsmiljøer i kvarterer, hvor målgruppen for stofindtagelsesrum indtager stoffer, og hvor der ikke allerede er stofindtagelsesrum, eller hvor eksisterende stofindtagelsesrum ikke på alle tidspunkter er tilstrækkelige.
  • Det enkelte pilotprojekts indhold og forventede resultater samt kommunens plan for deling af projekterfaringer med de øvrige kommuner med stofindtagelsesrum og med de selvejende institutioner, som efter aftale med kommunerne varetager driften af stofindtagelsesrummene.
  • Stofindtagelsesrumsaktiviteten i den enkelte kommune.
  • Evt. kommunal egenfinansiering og omfanget heraf. 

 

 

Ansøgningskema og frist for ansøgning

Frist for ansøgning er senest den 7. juni 2024

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til: sum@sum.dk, cc. lpe@sum.dk

Hent ansøgningssskema/budgetskema

Kontakt

Generelle spørgsmål:

Lars Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: 22 42 84 22
Mail: lpe@sum.dk

 

Økonomi og administration:

Camilla Fleckenstein Vedsted Jacobsen
Spedcialkonsulent
Tlf.: 23 47 61 94
Mail: cfvj@sum.dk