Pulje til pilotprojekt om begrænsning af risiko og frygt for voldtægter og vold mod kvinder og evt. andre grupper i stofindtagelsesrum

Med SSA-aftalen for 2023-2026 blev der afsat 10,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til et pilotprojekt om begrænsning af risiko og frygt for voldtægter og vold mod kvinder og evt. andre grupper i stofindtagelsesrum.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet opslår på den baggrund en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr. til et kommunalt pilotprojekt med konkrete foranstaltninger, der kan begrænse risikoen og dermed også frygten for voldtægter og vold mod kvinder og evt. andre grupper i stofindtagelsesrum. De konkrete foranstaltninger vil også kunne omfatte etablering af et helt nyt stofindtagelsesrum målrettet disse grupper. Midlerne i puljen udmøntes i én ansøgningsrunde i 2024. Der kan med ansøgningspuljen opnås støtte i perioden 2025-2026. 

Formål

Puljemidlerne skal anvendes til et pilotprojekt med konkrete foranstaltninger, der kan begrænse risikoen og dermed også frygten for voldtægter og vold mod kvinder og evt. andre grupper i stofindtagelsesrum. Projekterfaringerne skal deles med de øvrige kommuner med stofindtagelsesrum og med de selvejende institutioner, som efter aftale med kommunerne varetager driften af stofindtagelsesrummene. 

Hvem kan ansøge?

Kommuner, som har Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilladelse til drift af stofindtagelsesrum, og som i deres stofindtagelsesrum har konstateret problemer med voldtægter eller vold mod kvinder og evt. andre grupper eller udbredt frygt herfor. 

Pilotprojektet kan forestås af kommunen i samarbejde med en selvejende institution, som efter aftale med kommunen driver et stofindtagelsesrum. Såfremt der som led i pilotprojektet ønskes oprettet et helt nyt stofindtagelsesrum, skal kommunen – ud over puljeansøgningen – i overensstemmelse med § 3 b, stk. 1, i lov om euforiserende stoffer fremsende en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om oprettelse og drift af stofindtagelsesrummet. 

Det forudsættes, at den kommune, som modtager midler fra ansøgningspuljen, selv tilvejebringer finansiering, som mindst svarer til den statslige medfinansiering. 

Hvordan vurderes ansøgningerne?

Hvis flere kommuner ønsker at forestå pilotprojektet, vil der i forbindelse med vurderingen af, hvilket pilotprojekt der skal have puljemidler, bl.a. blive lagt vægt på: 

  • alvorligheden af de af den enkelte kommune konstaterede problemer med voldtægter eller vold mod kvinder og evt. andre grupper eller udbredt frygt herfor.
  • det enkelte pilotprojekts indhold og forventede resultater samt kommunens plan for deling af projekterfaringer med de øvrige kommuner med stofindtagelsesrum og med de selvejende institutioner, som efter aftale med kommunerne varetager driften af stofindtagelsesrummene.
  • stofindtagelsesrumsaktiviteten i den enkelte kommune. 

Oplysninger om kriterierne for at ansøge om midler, ansøgningsskema samt vejledning om ansøgning kan findes i højre side.

Ansøgning/vejledning, budgetskema og frist

Frist for ansøgning er senest den 15. august 2024

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til: sum@sum.dk

Hent ansøgningssskema, budgetskema og vejledning

Kontakt

Generelle spørgsmål:

Lars Petersen,
Chefkonsulent
Tlf.  22 42 84 22,
Mail: lpe@sum.dk


Økonomi og administration:

Camilla Fleckenstein Vedsted Jacobsen,
Specialkonsulent 
Tlf. 23 47 61 94,
Mail: cfvj@sum.dk