Ansøgning om midler til forebyggelse af ludomani i 2023 og 2024

Som følge af Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani af 2. november 2017 er der afsat 39,1 mio. kr. i 2023 og 39,1 mio. kr. i 2024 til forebyggelse og behandling af ludomani.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet inviterer derfor ansøgere til at indsende ansøgninger om at få andel i de statslige puljemidler til forebyggelse af ludomani. Ansøgningspuljen for både forebyggelse og behandling af ludomani er på i alt 39,1 mio. kr. i 2023 og 39,1 mio. kr. i 2024. Ministeriet tager stilling til den interne fordeling af midler til henholdsvis forebyggelse og behandling, når ministeriet har modtaget og vurderet de indkomne ansøgninger. I lighed med tidligere år vil puljemidlerne hovedsageligt blive udmøntet til behandling af ludomani. 

Midlerne til forebyggelse kan søges af private behandlingsinstitutioner, der kan varetage opgaven med forebyggelse af ludomani. 

Der er mulighed for at søge om midler for op til to år (2023 og/eller 2024). Såfremt der søges om midler for både 2023 og 2024, skal der indsendes en ansøgning for hvert af de to år. Dette betyder ligeledes, at midler for 2024 i udgangspunktet ikke genopslås. 

Ansøgningskriterier

For at ansøge om midler fra puljen til forebyggelse af ludomani skal der anvendes et ansøgningsskema og et budgetskema, som begge kan findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. 

Det daværende sundhedsministerium offentliggjorde den 5. februar 2018 en strategi til forebyggelse af ludomani. Ved fordeling af midler til forebyggelse af ludomani i 2023 og 2024 vil der i tråd med sidste udmøntning blive lagt vægt på, at forebyggelsesindsatserne retter sig mod ét eller flere af de tre pejlemærker for forebyggelse af ludomani og risikospil, som er opstillet i forebyggelsesstrategien:

  1. Forebyggende informationsarbejde på nationalt og lokalt plan
  2. Indsats målrettet risikogrupper
  3. Forebyggende indsats mod tilbagefald 

Se forebyggelsesstrategien i boksen til højre.

Det bemærkes, at der i vurderingen af ansøgningerne lægges vægt på, at erfaringer fra store forskningsprojekter bliver inddraget i tilrettelæggelsen af forebyggelsesindsatsen, med det formål at sikre at forebyggelsesindsatserne på området er evidensbaserede. Forebyggelsesindsatserne bør sigte efter at nå bredt ud med oplysninger om ludomani, herunder blandt andet gennem borgerrettet forebyggelse. Endvidere bør indsatsen være reflekteret om valg/fravalg, i forhold til hvorvidt der også fokuseres på at give viden og handlemuligheder til pårørende, rollemodeller, undervisere, arbejdsgivere mv. omkring tegn på risikoadfærd samt viden om, hvor man kan søge hjælp. 

Prævalensundersøgelser om pengespil og pengespilsproblemer viser blandt andet, at voksne med pengespilsproblemer i overvejende grad er mænd i aldersgrupperne 18-24 år og 25-39 år og personer med lavere uddannelsesniveau, at voksne med pengespilsproblemer oftest har online- og fysisk væddemål som debutpengespil, og at det foretrukne pengespil er onlinekasino og væddemål på internettet. Undersøgelsen viser, at børn og unge med pengespilsproblemer i højere grad er drenge, der oftere ikke er i beskæftigelse og oftere har forældre, der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet i sammenligning med børn og unge uden pengespilsproblemer. Derudover har de oftest væddemål på internettet som debutpengespil, og onlinekasino og væddemål på internettet er det foretrukne pengespil blandt denne gruppe med pengespilsproblemer. 

Der henvises til foreliggende rapporter:

Ved fordelingen af midlerne vil der derudover blive lagt vægt på, at der sikres en bred forebyggelsesindsats, der geografisk dækker hele landet. 

Det bemærkes endvidere, at der vil blive set positivt på, at ansøger er tilknyttet forskningsmiljøet, og at tilbuddet allerede er etableret. 

Ved vurderingen af ansøgningerne vil ministeriet indhente Sundhedsstyrelsens faglige vurdering. På baggrund heraf træffer ministeriet endelig afgørelse om tildeling af midler. 

Afrapportering

Det er et krav, at tilskudsmodtagere indsender afrapporteringer til ministeriet undervejs i projektet og ved projektets afslutning, der blandt andet redegør for projektets resultater. Yderligere information herom vil fremgå af tilsagnsbreve til tilskudsmodtagerne. 

Økonomi

Tilskuddene udbetales i månedlige rater. Regnskabs- og revisionsinstrukser udsendes samtidigt med bevillingsskrivelse. Regnskab aflægges til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ansøgningens budget skal udarbejdes i det medfølgende budgetskema. Budgettet skal udarbejdes detaljeret: Der skal indgå timetal og timesatser vedr. alle budgetlagte lønudgifter og antal og pris. pr. stk. vedr. alle driftsudgifter. 

 

Ansøgningsskema, budgetskema og indsendelse af ansøgning

Hent ansøgningsskema og budgetskema - forebyggelse

Ansøgning skal indsendes med elektronisk post til sum@sum.dk, cc. msan@sum.dk.

Ansøgninger bedes mærket ”Ludomanipulje 2023 [og/eller 2024] – forebyggelse”.

Ansøgningsfristen var den 3. marts 2023