1

Problemstilling

Sundhedsministeren har i lyset af smitteudviklingen anmodet Epidemikommissionen om en vurdering af, hvilke relevante tiltag Epidemikommissionen vil pege på i den nuværende situation, samt Epidemikommissionens eventuelle indstilling herom.

2

Epidemikommissionens indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at der indføres krav om coronapas som smittereducerende tiltag på konkrete områder.

Vurdering af mulige tiltag i den nuværende smittesituation
Epidemikommissionen noterer sig en bekymrende udvikling i COVID-19-epidemien og har på den baggrund drøftet behovet for smitteforebyggende tiltag. For en vurdering af smitteudviklingen henvises til Epidemikommissionens samtidige indstilling vedr. kategorisering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom.

Epidemikommissionen vurderer, at de allerede igangsatte tiltag fortsat er relevante og vigtige at fastholde fokus på. Det gælder blandt andet opskalering af test- og
smitteopsporingsindsatsen, den intensiverede vaccinationsindsats og styrkede kommunikationsindsats, samt udvidelsen af ’tiltagsmodellen’ med blandt andet anbefalinger om smitteforebyggende tiltag på skoler og i dagtilbud i områder med høj smitte. Det gælder også de generelle smitteforebyggende anbefalinger om fx hygiejne, udluftning mv. Epidemikommissionen vurderer dog, at det kan være relevant at nedjustere de eksisterende grænseværdier i ’tiltagsmodellen’, så der sættes tidligere ind med smitteforebyggende tiltag i områder om høj smitte.

Epidemikommissionen vurderer dog, at ovenstående tiltag på nuværende tidspunkt ikke vil begrænse smittespredningen tilstrækkeligt, eller at der er andre mindre indgribende tiltag, som vil være tilstrækkelige i den nuværende situation. Epidemikommissionen vurderer derfor, at det vil være relevant, at den nuværende indsats suppleres med genindførelse af coronapasset som et tiltag til at begrænse smittespredning.

Coronapasset vurderes at være et effektivt redskab til at bryde smittekæder, fordi det ved høj samfundsaktivitet reducerer risiko for smittespredning, da flere bliver testet og vaccineret. Epidemikommissionen vurderer således, at coronapasset er et relevant og proportionalt tiltag i forhold til at begrænse smittestigningerne og hermed bidrage til at forebygge, at mere indgribende tiltag bliver nødvendige.

Epidemikommissionen har også vurderet, om der er behov for mere vidtgående restriktioner i den nuværende situation, men mener ikke, at det i den nuværende situation er tilfældet. Afhængigt af smitteudviklingen kan det på et senere tidspunkt blive relevant med yderligere restriktioner, herunder vil Epidemikommissionen vurdere behovet for yderlige lokale tiltag i områder med høj smitte.

Epidemikommissionen indstiller på den baggrund genindførelse af krav om coronapas, jf. model beskrevet i det nedenstående.

Vedr. coronapas
Epidemikommissionen har vurderet kriterier for, hvor krav om coronapas skal indføres. Det skal ses i lyset af, at der er set smittespredning i flere forskellige sammenhænge de seneste uger.

Der er generelt større risiko for smitte ved aktiviteter, hvor man er samlet mange i mindre lokaler med dårlig udluftning. Der kan dog også være risiko for smitte, hvis der er mange samlet på lokaliteter. En genindførsel af krav om coronapas for at få adgang til visse aktiviteter med tættere kontakt vil sikre, at personer, der deltager i disse aktiviteter, vil have mindre risiko for at være smittede, da de i så fald enten vil være vaccinerede eller testede inden for de seneste dage.

Epidemikommissionen indstiller at genindføre krav om coronapas for at få adgang til lokaler, lokaliteter og aktiviteter ud fra følgende kriterier:

 • Mange mennesker er samlet (mere end 200 personer indendørs/mere end 2.000 personer udendørs). (Dog foreslås coronapas indført – uanset antal personer – i nattelivet, partybusser og ved indendørs serveringssteder).
 • Hensyn til at beskytte udsatte og sårbare personer.

Ved den nærmere afgrænsning af relevante lokaler og lokaliteter har Epidemikommissionen i visse tilfælde lagt vægt på, om coronapas er muligt at implementere umiddelbart.

På den baggrund indstiller Epidemikommissionen, at krav om coronapas indføres for at få adgang til følgende lokaler og lokaliteter, uanset antal personer:

 • Natklubber og diskoteker
 • Partybusser mv. (ved servering af alkohol)
 • Indendørs serveringssteder (dog med undtagelse af take-awaysteder og serveringssteder tilknyttet lokaler og lokaliteter tilknyttet sociale tilbud og i andre lokaler og på lokaliteter, hvor der leveres ydelser efter lov om social service, herunder på ældreområdet (fx herberger, varmestuer og plejehjem)).

Herudover foreslås, at der på ny indføres krav om coronapas for at få adgang til følgende lokaler, lokaliteter og arrangementer med over 200 tilskuere/deltagere mv. indendørs (fx forstået som det antal billetter, der udbydes ved fx biograf, teater, idrætshal) og 2.000 tilskuere/deltagere mv. udendørs (fx forstået som det antal billetter, der udbydes), og uanset om der er tale om siddende eller stående tilskuere/deltagere mv.:

 • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
 • Forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer
 • Betalende tilskuere ved idræt
 • Større menighedsarrangementer (følger reglerne om større arrangementer på Kulturministeriets område)
 • Museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) og lignende.
 • Gudstjenester og religiøse handlinger som fx dåb, vielser og begravelser mv.
 • Folkeoplysning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet
 • Zoologiske anlæg og akvarier
 • Bade- og legelande, svømmehaller
 • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer
 • Konferencer, foredrag, messer og dyrskuer.

Endelig indstiller Epidemikommissionen, at krav om coronapas indføres for at få adgang til følgende lokaler og lokaliteter/arrangementer, uanset antal personer, af hensyn til at beskytte udsatte og sårbare personer:

 • Besøgende på botilbud, plejecentre og sygehuse (dog ikke for nære pårørende, værger, personlige repræsentanter, advokater mv.).
 • Besøgende i fængsler og arresthuse.

Epidemikommissionen indstiller, at kravet om coronapas ved adgang til lokaler med over 200 personer og lokaliteter med over 2000 personer skal forstås som et krav om at vise coronapas, hvis der er flere end 200/2000 personer til stede i lokalet/lokaliteten på samme tidspunkt.


Epidemikommissionen bemærker dog, at kravet om coronapas alene bør gælde for tilskuere, kunder, besøgende og deltagere mv. de pågældende steder. Det betyder fx, at der ikke vil være krav om coronapas for fx idrætsudøvere, scenekunstnerne eller øvrige ansatte, frivillige mv. Epidemikommissionen bemærker endvidere, at der for besøgende på botilbud, plejecentre og sygehuse ikke bør blive tale om strafansvar for manglende kontrol af coronapas eller for manglende overholdelse af krav om at være i besiddelse af et coronapas. Dette af hensyn til den særlige karakter, disse institutioner har, og hvor kontrol ikke vurderes at være hensigtsmæssig.

Epidemikommissionen indstiller dog, at ansatte, frivillige mv. på steder, der er omfattet af krav om coronapa, opfordres til selv at leve op til kravet.

Epidemikommissionen indstiller videre, at kravet om coronapas ikke finder anvendelse ved adgang til lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes politiske debatter og møder mv., ligesom det ikke vil gælde ved valghandlingen i forbindelse med de kommende kommunal- og regionsvalg.


Epidemikommissionen har drøftet, om det med frivillig brug af coronapas vil være muligt at opnå den ønskede effekt og dermed undgå negative og skadelige konsekvenser for samfundet. I den forbindelse vurderer kommissionen, at alene en opfordring til brug af coronapas ikke vil være tilstrækkeligt til at begrænse smitteudviklingen på nuværende tidspunkt. Kommissionen vurderer, at det er vigtigt, at anvendelsen af coronapasset kan kommunikeres klart og med klare rammer for kultur og erhvervsliv. Der vil samtidig være en risiko for, at man de steder eller områder, der har størst behov for inddæmning af smitte, ikke vælger at bruge det, hvis det er en opfordring. Det skal også ses i sammenhæng med, at det er de grupper, der ikke lader sig vaccinere, som for nuværende også har mindst tilbøjelighed til at lade sig teste.

Ekspertgruppen for langsigtet strategi har anbefalet følgende (anbefaling nr. 55): “Coronapas genindføres ved overgang til gult eller rødt stadie, evt. skaleret til kun at gælde ved deltagelse i bestemte aktiviteter. Coronapas kan evt. også anvendes i et grønt stadie i geografiske afgrænsede områder ved større lokale udbrud med henblik på at få folk til at lade sig teste eller vaccinere”.

Epidemikommissionen indstiller, at coronapasset indføres nationalt af hensyn til, at borgere i et område med høj smitte og krav om coronapas ikke benytter aktiviteter i andre lokalområder uden krav om coronapas og dermed risikerer at sprede smitten. Derudover skal det bemærkes, at der ses en stigning i smitten i de fleste dele af landet, og incidensen er på nuværende tidspunkt således over 100 i 87 ud af 98 kommuner.

Derudover indstiller Epidemikommissionen, at krav om coronapasset indføres hurtigst muligt af hensyn til at dæmpe smittespredningen i den kommende tid, hvor der forventes øget aktivitet i forbindelse med julemåneden, og dermed mindske risikoen for behov for mere vidtgående restriktioner. Desuden er det forventningen, at der vil være behov for krav om coronapas, så længe COVID-19 kategoriseres som samfundskritisk sygdom. Epidemikommissionen vil løbende følge smittesituationen og vurdere nødvendige tiltag.

Regler for coronapasset
Epidemikommissionen indstiller følgende regler for et gyldigt coronapas:

 • Et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 96 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
 • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 6 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
 • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.
 • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Det indstilles dermed, at varigheden for immunitet efter tidligere smitte ift. tidligere gældende regler for et gyldigt coronapas nedsættes fra 12 måneder til 6 måneder bl.a. begrundet i nyere viden om vigende immunitet sammenlignet med vaccination.

Derudover oplyser Sundhedsministeriet, at der igangsættes en sundhedsfaglig afklaring af, om revaccination skal indgå i gyldigheden af det danske coronapas, således at man efter en afgrænset periode skal have fået 3. vaccinationsstik for at bevare gyldigheden af sit danske coronapas. Endvidere kan de tekniske forberedelser af denne implementering i coronapasset iværksættes.

Det digitale coronapas kan tilgås af børn fra 15 år, som har NemID. Børn fra 12 år anbefales for nuværende vaccination for covid-19, men de 12-14-årige kan ikke tilgå det digitale coronapas. Derfor indstiller Epidemikommissionen, at aldersgrænsen sænkes fra 16 år til 15 år for krav om coronapas.

Epidemikommissionen indstiller, at undtagelsesordningen genindføres samtidig med coronapasset, så kommunerne igen skal udlevere dokumentation for, at man er undtaget for test af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og de erhvervsdrivenes/kulturinstitutionernes mv. pligter i forbindelse med coronapas og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne.