8 nationale mål for sundhedsvæsenet

Tema
Forsidebillede på rapport

Indenrigs- og Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL er enige om at følge 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.

Statusrapporten for de otte nationale mål er en årlig temperaturmåling på tilstanden i det danske sundhedsvæsen. De blev aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL i foråret 2016. 

De nationale mål skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører – sygehusene, kommunerne og almen praksis – arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet og samtidig gøre det lettere at overskue, hvor der er behov for forbedringer.

Om rapporten for 2023

På landsplan går det den rigtige vej for 28 pct. af indikatorerne, udviklingen er uændret for 18 pct. af indikatorerne, og for 54 pct. af indikatorerne ses en negativ udvikling.

Der ses en positiv udvikling for flere indikatorer under målet ’Mere lighed og flere sunde leveår’. Her ses bl.a. en positiv udvikling for fuldført ungdomsuddannelse blandt unge med psykiske lidelser og fysisk aktivitet blandt skolebørn.

En stor andel af de indikatorer, hvor der ses en negativ udvikling, omhandler områder, der er påvirket af covid-19, og som der derfor allerede er fokus på. Det gælder f.eks. indikatorer om somatiske ventetider og overholdelse af udredningsretten somatikken. Det er områder, som følges tæt i regi af opfølgningen på akutplanen, som regeringen og Danske Regioner indgik aftale om i februar i år.

Flere af indikatorerne i årets rapport er direkte eller indirekte påvirket af covid-19 og/eller overenskomstkonflikten på sygeplejerskeområdet i 2021 og konsekvenserne heraf. Tallene skal derfor tolkes med varsomhed.

Covid-19 har fx haft betydning for indikatorer relateret til aktiviteten i sundhedsvæsenet, hvilket hænger sammen med, at man under epidemien foretog en stor og nødvendig omstilling af aktiviteten i sundhedsvæsenet for at sikre tilstrækkelig kapacitet til behandling af patienter med covid-19. Det betød bl.a. nedgang i aktiviteten på flere områder.

Nye kvalitetsindikatorer

I år indgår akut stroke (slagtilfælde) som et nyt område i model for kvalitetsindikatorer, hvor der sættes fokus på området med tre nye indikatorer om hhv. synketest og funktionsniveau under målet ’Behandling af høj kvalitet’.

Kvalitetsindikatorerne udskiftes løbende med henblik på at sætte fokus på nye områder med potentiale for kvalitetsforbedringer. Dette aftales med regionerne og kommunerne fra år til år.

Den næste statusrapport for nationale mål 2024 forventes at udkomme i efteråret 2024. Temaet i næste års rapport vil være forebyggelse.

De otte nationale mål

Mål 1: Bedre sammenhængende patientforløb

Mål 2: Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Mål 3: Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

Mål 4: Behandling af høj kvalitet

Mål 5: Hurtig udredning og behandling

Mål 6: Øget patientinddragelse

Mål 7: Flere sunde leveår

Mål 8: Mere effektivt sundhedsvæsen