Arbejdsområde

Patientrettigheder

Som patient er man sikret en række rettigheder i mødet med sundhedsvæsenet. Rettighederne handler om alt fra patientvejledning, frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg til maksimale ventetider, klagemuligheder og erstatning.

 

 

 

 

 

Patientrettigheder

Patientvejledning

Alle regioner har patientkontorer, hvor borgere og sundhedspersoner kan søge vejledning og rådgivning om patientrettigheder m.v.

Ret til hurtig udredning, frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg

Patienter kan vælge sygehus og har ret til hurtig udredning og behandling

Maksimale ventetider

Visse livstruende hjerte- og kræftsygdomme er omfattet af de særlige regler for maksimale ventetider, som skal sikre, at patienter kommer hurtigt i behandling ved mistanke om alvorlig, livstruende sygdom.

Behandlingstestamente

I Danmark er det muligt at oprette et behandlingstestamente, hvor man kan sige nej tak til livreddende behandling i nogle særlige situationer.

Klager over sundhedsvæsenet

Som patient har man mulighed for at klage over sin behandling i sundhedsvæsenet.

Erstatning

Hvis man har fået en skade i forbindelse med en behandling i sundhedsvæsenet, kan man i visse tilfælde søge erstatning.

Behandling i udlandet

Mulighederne for at få dækket udgifter til behandling i udlandet afhænger af, om behandlingsbehovet opstår under et midlertidigt ophold, om man søger planlagt behandling eller om man er henvist til sygehusbehandling i udlandet.

Tilskud til ydelser

Som borger kan man få en række ydelser med tilskud efter sundhedsloven, herunder tilskud i praksissektoren, befordring, befordring af afdøde, begravelseshjælp og tolkebistand og tilskud til høreapparater.

Adgang til egen sundhedsjournal

Som patient har du adgang til at se en række oplysninger om dig selv i din sundhedsjournal på sundhed.dk. Du har også mulighed for at søge aktindsigt i din egen patientjournal. 

Sundhedspersoners tavshedspligt

Sundhedspersoner har tavshedspligt, og man har som patient krav på fortrolighed. Samtidig er der en række regler om sundhedspersoners videregivelse af helbredsoplysninger.

Organdonation

Der er et skærpet politisk fokus på styrkelse af indsatsen for organdonation i Danmark.