Nationale mål for sundhedsvæsenet 2023

07-11-2023
Forside på publikatin

De otte nationale mål for sundhedsvæsenet sikrer en fælles retning for sundhedsvæsenet til gavn for patienterne sammen med de øvrige dele af Det Nationale Kvalitetsprogram.

Målene sætter fokus på kvalitet blandt andet i forhold til sammenhæng i patientforløb, patientsikkerhed, hurtig udredning og behandling samt flere sunde leveår. Regioner og kommuner arbejder målrettet på at omsætte målene til konkrete indsatser og målene udgør dermed et omdrejningspunkt for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet. Den konkrete udvikling skabes ved forankring af målene i den enkelte sygehusafdeling, i de kommunale sundhedsindsatser og i praksissektoren.

I årets rapport ses hovedsageligt på udviklingen fra 2021 til 2022, som skal ses i lyset af, at flere af indikatorerne er direkte eller indirekte påvirket af COVID-19 og/eller overenskomstkonflikten på sygeplejerskeområdet i sommeren 2021 samt konsekvenserne heraf. Det betyder, at flere af tallene skal tolkes med varsomhed.

Dette års statusrapport er en forkortet version med fokus på data og resultaterne for indikatorerne under de otte mål. 

Bilag:

 Nationale mål for sundhedsvæsenet 2023