Danmark forhandler om ny international pandemiaftale

Covid-19 har vist, at pandemier er en global udfordring, som ingen lande kan håndtere alene. Derfor forhandler medlemslandene i Verdenssundhedsorganisationen WHO lige nu om en fælles aftale, der skal sikre, at verden i fremtiden er bedre forberedt og mere modstandsdygtig over for pandemier.

En pandemi har ikke kun betydning for sundhedsområdet, men berører hele samfundet. Erfaringerne fra Covid-19 viser, at samarbejde på tværs af sektorer er altafgørende, og at der i en pandemiaftale for eksempel skal tages højde for at mindske eventuelle smitteveje mellem mennesker og dyr.  

Forventningen er, at en ny aftale vil styrke både forebyggelse og håndtering af kommende pandemier verden over. Landene vil blandt andet samarbejde om at styrke den forbyggende indsats og opbygning af kapacitet i landenes sundhedssystemer. Det er ligeledes forventningen, at aftalen vil styrke samarbejdet om at udvikle, indkøbe og fordele sundhedsprodukter som for eksempel vacciner. Aftalen skal dermed være med til at skabe en mere lige global adgang til disse produkter. 

Danmark afgiver ikke suverænitet

Bliver pandemiaftalen indgået, vil den være bindende for de lande, som tiltræder den. Landene skal med andre ord overholde de internationale forpligtelser, som er bestemt i aftalen.                                                                                                                   

Med aftalen følger nationale tiltrædelsesprocesser i alle lande. Det er vigtigt at understrege, at aftalen hverken sætter grundloven eller anden dansk lovgivning ud af kraft, og at Danmark med pandemiaftalen ikke afgiver suverænitet til WHO. Opstår en ny pandemi, vil det altså fortsat være op til det enkelte land at træffe beslutninger om brug af for eksempel karantæne. Pandemiaftalen vil ikke indeholde elementer af tvang rettet mod borgerne. Om man ønsker vaccination er - og vil fortsat være - et individuelt valg. 

I Danmark indebærer tiltrædelsesprocessen også en vurdering af, om Folketingets samtykke er nødvendigt efter grundlovens § 19. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis indholdet i aftalen kræver ændringer i gældende dansk lovgivning. 

Hvem forhandler pandemiaftale på Danmarks vegne?

EU-kommissionen forhandler om pandemiaftalen i WHO på vegne af EU og EU’s medlemslande, og Danmark bidrager sammen med de øvrige EU-lande til arbejdet med at fastlægge EU’s fælles positioner og indspil i forhandlingerne. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet deltager sammen med Danmarks Faste Mission ved FN i Geneve i forhandlingerne om pandemiaftalen på vegne af Danmark. Indenrigs- og Sundhedsministeriet koordinerer de danske bidrag til forhandlingerne i samarbejde med relevante ministerier og styrelser.