Version 1.0

Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse

Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet06-12-2005

- Respekt/Faglighed/Ansvar

I publikationen ” Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse” beskrives de centrale værdier i den tværsektorielle indsats i forhold til sindslidende. Formålet er at skabe bedre sammenhæng i indsatsen for de voksne sindslidende, som har behov for både behandling og en social indsats.

De fælles værdier er udarbejdet på baggrund af en folketingsbeslutning. En bred vifte af interessenter fra den sociale sektor og sundhedsvæsenet har været involveret i udarbejdelsen. Et oplæg er undervejs blevet diskuteret ved debatmøder over hele landet af brugere, pårørende, faggrupper fra de to sektorer og interesserede borgere, i læserbreve og andre skriftlige kommentarer. Et udkast til et fælles værdigrundlag har desuden været sendt i høring til relevante parter på området. Som start på høringen afholdt Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet en konference i 2004.

De fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse bygger på de samlede tilkendegivelser fra debatter, konference og høringssvar. Resultatet af denne proces blev formuleringen af 3 centrale værdier i den tværsektorielle indsats: respekt, faglighed og ansvar.

For hver af de 3 værdier opstilles en række mål og konkrete anbefalinger, som kan danne baggrund for det videre arbejde i sektorerne med henblik på i fællesskab at ud-vikle værdier, der kan fremme sammenhængen i indsatsen for sindslidende.

Det fælles værdigrundlag findes også i en trykt version, som er udgivet i november 2005.