Version 1.0

Kvalitetsoplysninger på sundhedsområdet - Maj 2011

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet, Danske Regioner27-06-2011

I aftalen om regionernes økonomi for 2011 mellem regeringen og Danske Regioner er det aftalt at:

”Dokumentation skal fremmes ved udveksling af data, og målet er at lette dokumentationsarbejdet hos sundhedspersonalet. Dobbeltregistreringer nedbringes med mindst halvdelen inden udgangen af 2011 med henblik på at frigive tid og ressourcer til gavn for patienten. Der igangsættes en analyse af de kliniske databaser, der belyser organisering af området med henblik på at sikre bedst mulig tilgængelighed af data samt understøtte en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne. Analysen færdiggøres foråret 2011."

Analysen er gennemført af en arbejdsgruppe med følgende sammensætning:

  • Kontorchef Lisbeth Nielsen, Danske Regioner
  • Chefrådgiver Martin Bagger Brandt, Danske Regioner
  • Cheflæge Paul Daniels Bartels
  • Afdelingschef Mads Christian Haugaard, Region Syddanmark
  • Specialkonsulent Hanne Jensen, Region Nordjylland
  • Kontorchef Dorte Hansen Thrige, Sundhedsstyrelsen
  • Overlæge Niels Hermann, Sundhedsstyrelsen
  • Chefkonsulent Charlotte Hougaard Møller, Finansministeriet
  • Kontorchef Henrik Grosen Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand)
  • Fuldmægtig Kirstine Korsager, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Der har været afholdt 4 møder i arbejdsgruppen i perioden ultimo oktober 2010 til medio april 2011. 

Til at belyse behovene og de tekniske muligheder for gensidig deling af data fra de centrale sundhedsmyndigheder og kvalitetsdatabaserne har der været nedsat en underarbejdsgruppe. Underarbejdsgruppen har besået af repræsentanter for Kompetencecenter Syd, Kompetencecenter Øst, NIP-sekretariatet, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.