Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Akutudvalget)08-10-2012

Akutudvalget (udvalget om det præhospitale akutberedskab).

Det indgår i akutudvalgets kommissorium, at udvalget med udgangspunkt i udvalgets status fra november 20101 skal evaluere de regionale aftaler, der skal sikre et sammenhængende akutsystem, herunder sikre større sammenhæng mellem læ-gevagten og det sygehusbaserede akutberedskab.

I dette notat gennemgås status på arbejdet med at etablere sammenhæng i akutindsatsen i regionerne. Notatet bygger på bidrag fra regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i form af svar på 5 konkrete spørgsmål vedrørende arbejdet med at etablere sammenhæng i akutindsatsen. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de anbefalinger og overvejelser vedrørende integration af vagtlægeordningen og det øvrige akutsystem, som akutudvalget kom med i sin statusrapport fra november 2010.  

I notatet redegøres for følgende spørgsmål: 

  1. Ledelsesmæssig struktur. 
  2. Brug af praksispersonale. 
  3. Differentierede lægevagtstilbud/integration med andre tilbud. 
  4. Udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet. 
  5. Andre tiltag der medvirker til at understøtte et sammenhængende akutsystem.