Effektiv kommunal forebyggelse – med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

16-04-2013

Det blev med aftalen for kommunernes økonomi for 2012 aftalt at igangsætte et analysearbejde med henblik på at identificere potentialer for forbedret kommunal forebyggelse. Derfor blev der i efteråret 2011 nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand).

Udvalget fik til opgave at identificere potentialer for en mere effektiv forebyggelsesindsats på det somatiske område samt udarbejde anbefalinger til at styrke grundlaget for at dokumentere, sammenligne og analysere kommunernes indsats med henblik på at udbrede gode eksempler mere systematisk, herunder ved anvendelse af Kommunaløkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag (KØS). For udvalgets kommissorium og foreløbige afrapportering fra juni 2012 henvises til bilag 1. Nærværende rapport indeholder udvalgets endelige afrapportering. Rapporten har fokus på den kommunale indsats, men da der ikke fra centralt hold er adgang til data for kommunernes indsats på sundhedsområdet er analyserne i rapporten opgjort på baggrund af borgernes forbrug af det regionale sundhedsvæsen.   

Med kommunalreformen har kommunerne fået ansvaret for den borgerrettede forebyggende indsats, mens ansvaret for den patientrettede forebyggelse er delt mellem kommuner og regioner. Den kommunale forebyggelses- og plejeindsats er således et centralt element i den videre udvikling af sundhedssektoren, hvor kommunernes forebyggende og opfølgende indsats skal fungere i samspil med sygehusenes behandlingsindsats.   

Formålet med nærværende afrapportering er således, at afdække konkrete indsatsområder, hvor der eksisterer et potentiale for forbedret kommunal forebyggelsemed henblik på at sikre et omkostningseffektivt sundhedsvæsen, hvor borgerne er i centrum og modtager sammenhængende sundhedsydelser af høj kvalitet.