Analyse af regionernes udnyttelse af kapaciteten på det somatiske sygehusområde

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet og Danske Regioner19-05-2013

Regeringen nedsatte i april 2012 ”Udvalget for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet” bestående af Danske Regioner, KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand).   

Udvalget for bedre incitamenter har færdiggjort en omfattende analyse af den samlede styring på sundhedsområdet. På den baggrund fremlægger udvalget en række anbefalinger, der samlet ruster sundhedsvæsenet til at håndtere udfordringerne i de kommende år gennem en række initiativer:

  • Et styrket fokus på kvalitet og synlighed om resultater, der tager afsæt i fælles mål og relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet. 
  • Et mere sammenhængende sundhedsvæsen med udgangspunkt i en styrket og målrettet forebyggelsesindsats, og et effektivt samarbejde mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsenet.   
  • Et mere omkostningseffektivt sundhedsvæsen der baserer sig på en moderne aktivitetsstyring, hvor det i højere grad er den relevante aktivitet, der honoreres, og der ikke skabes et uhensigtsmæssigt aktivitetspres. 

Sammenfatning af analyse af regionernes udnyttelse af kapaciteten på det somatiske sygehusområde

Kommissorium for udvalget