En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

04-10-2013

Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri. Forslag til en styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser. Se hovedrapport, resumé, bilag 1 + 2, COWI rapport, Rambøll rapport og Deloitte rapport.

Udvalget peger på 10 væsentlige udfordringer i psykiatrien og kommer, som svar på udfordringerne, med en række forslag til en forbedret indsats. Forslagene falder indenfor seks fokusområder:   

  1. Forebyggelse og tidlig indsats 
  2. Styrket sammenhæng i indsatsen 
  3. Høj kvalitet i den faglige indsats 
  4. Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund 
  5. Nedbringelse af tvang 
  6. Bedre styring og ressourceanvendelse 

Psykiatriudvalget har været bredt sammensat af repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger, De Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Regioner og KL. Derudover har fem personligt udpegede medlemmer deltaget i udvalget samt seks ministerier.   

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Resumé af hovedrapport 

Resumé af hovedrapport fra regeringens udvalg om psykiatri.

Regeringen nedsatte i april 2012 et udvalg om psykiatri, der fik til opgave at kortlægge den tværfaglige indsats for mennesker med psykiske lidelser, samt komme med forslag til, hvordan indsatsen tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalget afsluttede sit arbejde i oktober 2013 med en afrapportering bestående af en hovedrapport og tilhørende to bilagsrapporter.   

Denne pixiudgave af udvalgets hovedrapport udgør et resumé, som gengiver udvalgets forslag til en styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser.   

Hent resumé af hovedrapport

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – kapacitet, sammenhæng og struktur. Bilagsrapport 1 

Bilagsrapport 1 til hovedrapport ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser”. Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri. 

Regeringen nedsatte i april 2012 et udvalg om psykiatri, der fik til opgave at kortlægge den tværfaglige indsats for mennesker med psykiske lidelser, samt komme med forslag til, hvordan indsatsen tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalget afsluttede sit arbejde i oktober 2013 med en afrapportering bestående af en hovedrapport og tilhørende to bilagsrapporter. 

I den første fase af udvalgets arbejde (kortlægningsfasen) har der været nedsat to store arbejdsgrupper. Denne rapport afspejler det arbejde, der har fundet sted i ’A rbejdsgruppe 1’, hvor fokus har været at kortlægge og vurdere kapacitet, sammenhæng og struktur i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser.   

Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter fra Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Distriktspsykiatri, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Danske Regioner, KL, Dansk Psykolog Forening, FOA, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, faglige repræsentanter fra regionerne, faglige repræsentanter fra kommunerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundheds­styrelsen, Statens Serum Institut/Sundhedsdata, Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Socialstyrelsen, Undervisningsministeriet, Finansmi­nisteriet, Beskæftigelsesministeriet, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) og SIND.

Hent bilagsrapport 1

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – udvikling i diagnoser og behandling. Bilagsrapport 2 

Bilagsrapport 2 til hovedrapporten ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser”. Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri.

Regeringen nedsatte i april 2012 et udvalg om psykiatri, der fik til opgave at kortlægge den tværfaglige indsats for mennesker med psykiske lidelser, samt komme med forslag til, hvordan indsatsen tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalget afsluttede sit arbejde i oktober 2013 med en afrapportering bestående af en hovedrapport og tilhørende to bilagsrapporter.

I den første fase af udvalgets arbejde (kortlægningsfasen) har der været nedsat to store arbejdsgrupper. Denne rapport afspejler det arbejde, der har fundet sted i ’A rbejdsgruppe 2’, hvor fokus har været at kortlægge og vurdere udviklingen i psykiatriske diagnoser og behandlingsmuligheder.  

Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter fra Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Distriktspsykiatri, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Danske Regioner, KL, Dansk Psykolog Forening, FOA, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, faglige repræsentanter fra regionerne, faglige repræsentanter fra kommunerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundheds­styrelsen, Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet, Statens Serum Institut/Sundhedsdata, Socialstyrelsen, Dansk Selskab for Almen Medicin, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, LAP samt Psykiatri Fonden.

Hent bilagsrapport 2

Analyse af kapaciteten i den kommunale indsats over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Rapport   

Kapacitetsanalyse af kommunerens indsats over for mennesker med psykiske vanskeligheder gennemført af Rambøll for Social- og Integrationsministeriet.

Rapporten kortlægger den eksisterende økonomi, kapacitet og aktivitet i kommunernes indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder. Endvidere kortlægger rapporten muligheder og barrierer for at opnå bedre og mere effektiv kapacitetsudnyttelse og vurderer mulighederne for at optimere kapaciteten.   

Hent rapport

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Rapport

Kortlægning af den regionale og kommunale forebyggelsesindsats, herunder indsatser med det formål at fremme mental sundhed og forebygge psykisk sygdom. Kortlægningen er foretaget af COWI for Sundhedsstyrelsen.

Kortlægningens formål var at bidrage til arbejdet i regeringens psykiatriudvalg ved at komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom potentielt tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Endvidere udgør kortlægningen en del af grundlaget for at opstille forslag til optimering af den eksisterende kapacitet på det psykiatriske område.

Hent rapport

Analyse af kapaciteten i psykiatrien

Der er store forskelle i regionernes psykiatri. Det afspejles eksmpelvis i varierende udgifter, paitenter i behandling og sammensætning af tilbud. Det viser en rapport, der kortlægger kapaciteten i den regionale psykiatri.

Hent rapport