Version: 1.1 - kun udgivet elektronisk

Forebyggelse af indlæggelser - synlige resultater

28-05-2014

Se også resumé.

Den patientrettede forebyggelse skal effektivt modvirke, at borgerne indlægges unødigt på sygehuset.

Formålet er et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver de bedste forløb for borgerne samtidig med, at ressourcerne anvendes bedre. Det skal også ses i lyset af de fremtidige demografiske udfordringer med flere ældre og borgere med kroniske sygdomme.

Et hovedfokus i regeringens sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient, fra maj 2013 er, at styrke samarbejdet om patienterne på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.

Det er der fulgt op på med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014, hvor det er aftalt at prioritere 250 mio. kr. i regionerne og 300 mio. kr. i kommunerne til at understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren på indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler, herunder understøtte samarbejdet om den patientrettede forebyggelse.

De fem nye sundhedsaftaler og de prioriterede midler har til formål bl.a. at understøtte sammenhængende patientforløb af ensartet høj kvalitet med fokus på de patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser.

Der er også udarbejdet et resumé af 'Forebyggelse af indlæggelser - synlige resultater' (PDT)