Sundhedsydelser til uregistrerede migranter

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse25-09-2014

Mennesker, der opholder sig ulovligt i Danmark, har adgang til gratis sygehusbehanling ved akut sygdom. Dermed lever Danmark op til sine internationale forpligtelser, konkluderer analyse.

Det danske sundhedsvæsen tilbyder sundhedsydelser efter regler, som er fastsat i dansk lovgivning samt i medfør af EU-retten. I den danske lovgivning er det nærmere fastsat, hvilke persongrupper der har adgang til vederlagsfri eller tilskudsberettigede sundhedsydelser. Samtidig er Danmark også forpligtet til at overholde internationale konventioner som fx FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og Den Europæiske Socialpagt vedtaget af Europarådet.

Ydelser efter sundhedsloven er som udgangspunkt betinget af bopæl, dvs. registrering med bopæl i Danmark i CPR-registret. Sygehusydelser og en række primære sundhedsydelser, herunder behandling hos alment praktiserende læge og specialelæge ydes vederlagsfrit, mens der ydes tilskud til behandling hos fx tandlæge, fysioterapeut m.fl. samt til medicin. Personer, som opholder sig i landet uden at være  opælsregistreret, herunder uregistrerede migranter, har ret til sundhedsydelser i et begrænset omfang.

Der har i de senere år været en offentlig debat om, hvorvidt sundhedsvæsenets tilbud til uregistrerede migranter er tilstrækkelige. Debatten er bl.a. foranlediget af åbningen af en sundhedsklinik for registrerede udlændinge i København på privat initiativ. Klinikken åbnede i august 2011 i et samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp og i 2013 åbnede en tilsvarende klinik i Århus. Sundhedsklinikkerne er finansieret af fonde og andre donationer fra private.

På baggrund af debatten herom har ministeren for sundhed og forebyggelse besluttet at lade udarbejde en analyse af tilbud om sundhedsydelser til uregistrerede migranter, som skal omfatte en vurdering af en række internationale konventioners rækkevidde mv.

Forskellig terminologi anvendes om persongruppen, som opholder sig i Danmark uden lovligt opholdsgrundlag. ”Illegale indvandrere” har tidligere været en almindelig betegnelse. Europarådet anvender betegnelsen ”irregular migrants”, og denne terminologi vinder også frem i EU 1 . På linje hermed vil betegnelsen uregistrerede migranter blive anvendt i denne analyse.