Evaluering af sundhedsvæsenets patientklagesystem

14-04-2015

Den 1. januar 2011 trådte ændringerne til lov om klage- og erstatningsadgang inden-for sundhedsvæsnet i kraft (lov nr. 706 af 25. juni 2010). Med loven trådte en række ændringer i patientklagesystemet i kraft. Med lovændringerne blev det samtidig besluttet, at ændringerne skulle evalueres efter nogle år for at vurdere om ændringerne har virket samt pege på behovet for eventuelle justeringer. Det er den evaluering der nu foreligger. Evalueringen er udarbejdet af COWI A/S for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Hovedformålet med evalueringen er jf. evaluators kommissorium (se kap. 2 neden-for) at belyse, om ændringerne har virket efter hensigten om (i) at give patienterne bedre klagemuligheder og lettere klageadgang, (ii) kortere sagsbehandlingstider og (iii) at skabe bedre forudsætninger for læring, samt at (iv) undersøge om ændringerne i tandklagesystemet, herunder nævnssammensætningen med forbruger- og patientrepræsentanter fungerer efter hensigten.

Patientklagesystemet tiltrækker sig af naturlige årsager offentlig opmærksomhed. Området er karakteriseret ved at være genstand for forskellige interesser, som kan være modstridende. Sundhedsprofessionelle, patienter, sundhedsmyndighedspersoner, statslige, regionale og sygehus repræsentanter og patientrepræsentanter har alle interesser i området. Området og derfor også evalueringen opererer dermed i et sammensat aktørlandskab.

Rapporten er opbygget i fem kapitler. Udover nærværende indledningskapitel præsenteres

  • i kapitel 2 evalueringens fokus og tilgang.
  • i kapitel 3 baggrunden for lovændringerne
  • i kapitel 4 evalueringens resultater og analyse og
  • i kapitel 5 konklusioner og behov for justeringer

Rapporten indeholder tre bilag: Bilag A er en oversigt over interviewpersoner, Bilag B indeholder resultater vedrørende respondenternes begrundelser for ikke at bruge patientvejledere, Bilag C en oversigt over respondenternes bemærkninger til hvem der hjalp dem at indgive klagen og Bilag D en grafisk fremstilling af tandklagesystemet.