Version: 1.0

Status på sundhedsområdet

Sundheds- og Ældreministeriet07-09-2015

I regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” for 2015 fremgår, at regeringen i løbet af sommeren 2015 vil gøre status på sundhedsområdet. Denne rapport belyser udviklingen på sundhedsområdet for en række udvalgte områder.

Rapporten viser, at det danske sundhedsvæsen på flere områder har vist gode resultater og forbedringer. Samtidigt er der fortsat udfordringer og forskelle i resultaterne på tværs af både regions- og kommunegrænser. 

Nedenfor skitseres en række fund og overordnede tendenser:   

Demografisk udfordring for sundhedsvæsenet 

Over den kommende årrække vil antallet af ældre i Danmark stige markant. Antallet af 80+ årige forventes fordoblet og stiger med ca. 278.000 personer frem mod 2040.    

Geografiske forskelle 

Der er regionale forskelle inden for bl.a. ventetiden til behandling, overholdelse af udredningsretten og pakkeforløb samt i forekomsten af sygehusinfektioner. Også kommunernes indsats er præget af forskelle indenfor bl.a. antal forebyggelige indlæggelser. Der er dog begrænset indblik og synlighed om resultaterne i det kommunale område, herunder også i almen praksis.

Ventetider og udredningsretten 

Ventetiden til behandling i både psykiatrien og somatikken er faldet i perioden 2001 til 2014. Set ift. udvalgte operationsgrupper har ventetiden udviklet sig forskelligt. Indberetningerne fra 2015 viser, at ca. 60 pct. af somatiske patienter med ret til hurtig udredning er færdigudredt indenfor 30 dage, og der er tegn på regional variation.

Belægning på sygehusene

Der er regionale forskelle i antal dage med overbelægning på sygehusene. På tværs af landets sygehusafdelinger forekommer overbelægning ofte på de medicinske og geriatriske afdelinger.

Kræft- og pakkeforløb 

I periode 2000 til 2013 er andelen af nye kræfttilfælde stigende, mens kræftdødeligheden stort set er uændret og fortsat højere end fx Sverige og Norge. Overlevelsen efter en kræftdiagnose er stigende, men der er forskelle i resultaterne på tværs af landet. Andelen af kræftforløb, som gennemføres indenfor standardforløbstiden har i de seneste to år været stigende, men set ift. udvalgte kræfttyper er der dog regional forskel.

Sammenhæng og forløb 

Flere patienter oplever akutte genindlæggelser, akutte medicinske korttidsindlæggelser eller forebyggelige indlæggelser i 2014, og udviklingen i indlæggelserne har i de seneste fem år været omtrent stabil. Et lille fald i 2014 ses dog for forebyggelige indlæggelser. Forekomsten af indlæggelserne varierer betydeligt mellem regioner og kommuner

Ventetiden til kommunal genoptræning er faldet i perioden 2009 til 2014. Der er dog betydelig forskelle i ventetiden fra kommune til kommune.

Kontaktpersonordningen 

Der er regional variation i tildelingen af kontaktpersoner. En afdækning peger på, at ordningen ikke virker efter hensigten.

Almen praksis 

Den praktiserende læge har den mest omfattende kontakt til danskerne i sundhedsvæsnet. Der ses variation i antallet af kontakter pr. patient til almen praksis ift. type-2 diabetes. Lægedækningen i almen praksis varierer på tværs af landet.

Kronikere og demens 

Flere danskere lider af én eller flere kroniske sygdomme i 2014, og patienternes kontakter til sundhedsvæsenet er generelt højere end den samlede befolkning. Antallet af registrerede danskere med demens er stigende, og det samme er dødeligheden som følge af demens.

Produktivitet og ny teknologi 

Sygehusvæsenet har forbedret produktiviteten over en årerække. Der indføres og anvendes ny teknologi, fx i form af ny medicin, screening mv., og der sker en modernisering i form af nye sygehusbyggerier.