Ændring af den kommunale medfinansiering

Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet03-06-2016

Forslag til ændring af den kommunale medfinansiering på plads

I en evaluering af ordningen gennemført i foråret 2015 konstateres det, at flere kommuner finder incitamenterne ved ordningen beskedne, fordi medfinansieringen inden for de enkelte behandlingsområder omfatter al aktivitet med samme takst uden inddragelse af kommunernes mulighed for at påvirke aktiviteten. Dertil peges der på, at den eksisterende ordning kan give regionerne et økonomisk incitament til at fastholde uhensigtsmæssig aktivitet på sygehusene. Dvs. ordningen kan skabe et regionalt incitament, der er modsatrettet kommunernes incitament til at reducere uhensigtsmæssige indlæggelser – sygehusaktivitet.

Med aftalen om regionernes økonomi for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner, og med den opfølgende aftale om kommunernes økonomi fra juli 2015 mellem regeringen og KL, blev det derfor aftalt, at en ændret medfinansiering skal fjerne mulige incitamentsvirkninger i regionerne og at der bør arbejdes med en yderligere kortlægning af fordele og ulemper ved mulige modeller for at differentiere medfinansieringen.

Dette arbejde er nu afsluttet, og der fremsættes lovforslag om konkrete ændringer af ordningen i efteråret 2016.