Version: 1.0

Statusrapport på demensområdet i Danmark

Sundheds- og Ældreministeriet09-05-2016

Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden”, at regeringen ønsker at forbedre indsatsen for mennesker med demens i Danmark. På den baggrund besluttede regeringen i 2015, at der skal udarbejdes en ny national demenshandlingsplan 2025. I forlængelse af dette blev der ved satspuljeforhandlingerne for 2016 afsat 470 mio. kr. i årene 2016-2019 til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af handlingsplanen.

Denne rapport udgør et element i processen med at udarbejde en ny national demenshandlingsplan 2025. Rapporten indeholder en status på demensområdet i Danmark og afdækker indsatser på tværs af sektorer og fagområder.

Rapporten er udarbejdet med henblik på at gøre status på området og danne faktuel baggrund for mulige kommende tiltag. Rapporten baseres i høj grad på den viden, som ligger til grund for kortlægningen af demensområdet tilbage i 2010, som dengang dannede bag-grund for demenshandlingsplanen, der ligeledes blev udgivet i 2010.