Version: 1.0

One health strategi mod antibiotikaresistens

Miljø- og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet05-07-2017

(Dansk og Engelsk udgave).

Antibiotika skal bruges med omtanke

Resistens over for antibiotika er et stigende globalt problem, der truer menneskers og dyrs sundhed. Regeringen sætter derfor fokus på området med en ny national strategi mod antibiotikaresistens.

Det er væsentligt at nedbringe forbruget af antibiotika, hvis udviklingen af resistens over for antibiotika skal begrænses. Det skyldes, at forbrug af antibiotika udvikler, fremmer og holder resistente bakterier i live. Antibiotika er receptpligtigt i Danmark, og det er altid en konkret læge- eller dyrlægefaglig vurdering, om mennesker eller dyr skal behandles med antibiotika.

Danmark har i en lang årrække været et foregangsland, når det gælder forebyggelse af antibiotikaresistens. Udviklingen af antibiotikaresistens hænger tæt sammen med forbru-get af antibiotika til både mennesker og dyr, men selv om Danmark sammenlignet med andre lande har et relativt lavt forbrug af antibiotika, har vi også herhjemme set en stig-ning i udviklingen af resistente bakterier.

Hent publikation "One health strategi mod antibiotikaresistens" på engelsk.

Publikationen udgives kun elektronisk,