Analyse af kronikerindsatsen

01-10-2017

Rapport udarbejdet af McKinsey & Company for Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

Om analysen

Denne analyse har haft til formål, at dels belyse de bagvedliggende årsager til resultaterne af den tidligere registeranalyse, der blev gennemført i 2016, dels afdække mulige styringsredskaber, incitamenter og organiseringsformer, som kan sikre effektivitet, kvalitet og kontinuitet i behandlingsforløbene for de kroniske patientgrupper.

Samlet set har analysen vist, at der på det overordnede niveau efterspørges ”forpligtigelse” og transparens mellem sygehuse, sygehusafdelinger, praksis og kommuner. Både sygehuse og praksislæger efterspørger styringsmekanismer der sikrer, at patientforløb er sammenhængende, at aktørerne kan følge både den enkelte patient og patientgrupper, og som forpligter i forhold til omkostningseffektiv og sammenhængende behandling af høj kvalitet.