Version 1.0

Vejledning om videregivelse af oplysninger

Sundheds- og Ældreministeriet31-05-2018

Til socialpsykiatriske botilbud

På baggrund af en række alvorlige hændelser på botilbud har satspuljepartierne ønsket at styrke samarbejdet mellem den regionale psykiatri, kommunerne og botilbud samt forbedre indsatsen for beboerne på botilbuddene. Således blev der med Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud afsat midler til en generel voldsforebyggende indsats, herunder til udarbejdelse af en vejledning om reglerne for videregivelse af oplysninger om borgerne.

Formålet med vejledningen er at klarlægge reglerne for videregivelse af oplysninger mellem sundhedsmyndigheder, sociale myndigheder og kriminalforsorgen om borgere med psykiske lidelser på socialpsykiatriske botilbud, herunder også oplysninger om borgere, der har modtaget dom til behandling.

Vejledningen angår socialforvaltningens mulighed for at rekvirere oplysninger om nye beboere, der ankommer til et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108, med det formål at ledelsen på botilbuddet kan danne sig et helhedsindtryk af den pågældende beboer med henblik på at tilrettelægge en passende socialfaglig og -pædagogisk indsats.

I vejledningen redegøres for de relevante regler om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger. Herunder redegøres der nærmere for muligheden for, at ledelsen på et botilbud kan rekvirere følgende oplysninger om nye beboere:

 (i) oplysninger om en eventuel foranstaltningsdom efter straffelovens §§ 68-69.
(ii) oplysninger om eventuelle retspsykiatriske erklæringer.
(iii) oplysninger om eventuelle misbrugsproblemer.
(iv) oplysninger om en eventuel varetægtssurrogatfængsling, herunder oplysninger om selve sigtelsen.