Version: 1

Indblik i psykiatrien og sociale indsatser

Sundheds- og Ældreministeriet12-03-2018

Analyse - Udvikling i patientpopulation, aktivitet og udgifter.

I denne analyse af psykiatrien beskrives udvikling i patientpopulation, aktiviteten og udgifterne. Faktorerne er beskrevet for psykiatriske sygehuse, en række udvalgte områder i den primære sektor, medicin til behandling af psykiske lidelser (psykofarmaka) og den sociale indsats i kommunerne.

I analysen ses for så vidt muligt på udvikling over perioden 2010-16 og de enkelte indikatorer er opgjort for hele landet. Fordelingen af opgørelserne på de enkelte kommuner og regioner kan læses i analysen ”Indblik i psykiatrien på tværs af regioner og kommuner”.