Klare mål for akuthjælpen

Sundheds- og Ældreministeriet22-03-2018

Den præhospitale indsats er styrket - nu skal vi videre. Alle borgere i Danmark skal være trygge ved, at der kommer den nødvendige hjælp, når de kommer ud for en ulykke eller bliver ramt af akut sygdom. Ambulanceberedskabet og den præhospitale indsats har gennemgået en markant udvikling i løbet af de seneste 20 – 25 år.

Den præhospitale indsats i dag

Regionerne har – inden for de fastsatte rammer – ansvaret for at stille ambulance og præhospital indsats til rådighed for personer med behov for hjælp. Det er også regionerne, som beslutter, hvilken supplerende præhospital indsats, man vil sætte ind for at sikre hurtig hjælp i områder, hvor ambulancen har lang responstid. Det kan regionerne fx gøre ved at udsende akutbil, akutlægebil eller førstehjælpere, som kan yde en indsats, indtil ambulancen eller akutlægehelikopteren når frem.

De overordnede rammer på det præhospitale område

  • Regionerne udarbejder i hver planperiode, dvs. hvert 4. år, en plan for den præhospitale indsats.
  • Regionerne skal redegøre for opgave- og ansvarsfordeling mellem sygehuse og den præhospitale indsats – herunder ambulancer, akutbiler, akutlægebiler og akutlægehelikoptere.
  • Regionerne skal planlægge ud fra en lokalt foretaget risikovurdering. Det vil sige, at planlægningen skal ske under hensyn til lokal geografi og befolkningssammensætning. Det betyder så også, at der kan være lokale forskelle.
  • Regionerne skal fastlægge responstider i hvert beredskabsområde. Disse responstidsmål skal offentliggøres. Og regionen skal løbende følge de faktiske responstider.