Den kommunale medfinansiering for 2018

Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministereit, Finansministeriet, KL, Danske Regioner03-02-2020

Den kommunale medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et yderligere incitament til en effektiv forebyggelses-, træning- og plejeindsats, eksempelvis via hjemmeplejen.

Ordningen blev aldersdifferentieret i 2018. Sigtet var at målrette ordningen mod ældre og småbørn, som kommunerne i forvejen har fokus på via sundhedsplejerske, hjemmepleje og de øvrige sundhedstilbud i kommunen. Indførelsen af en aldersdifferentiering er i vidt omfang imødegået af virkningerne i den kommunale udligningsordning, fordi der blev foretaget en teknisk justering af tilskud og udligning for 2018, hvor grundlaget for det aldersbetingede udgiftsbehov blev tilpasset den ændrede aldersprofil i udgifterne af en aldersdifferentiering.

Derudover var betalingerne for 2018 baseret på et nyt DRG-system (DRG2018), som var en større revision, der bl.a. ophævede skellet mellem indlæggelser og ambulant behandling.