2,3 mia. kr. i særtilskud og lån til kommunerne

28-08-2009

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann har nu fordelt 2,3 mia. kr. til en række af landets kommuner. Kommunerne får samlet set 540 mio. kr. i særlige tilskud og lånemuligheder for ca. 1,8 mia. kr.

Med økonomiaftalen for 2010 er regeringen og KL enige om ekstraordinært at forhøje en række særtilskuds- og lånepuljer. Forhøjelserne supplerer de aftalte reguleringer af bloktilskuddet, således at der med aftalen både er taget højde for konjunkturudviklingen for kommunerne samlet set, og for, at denne udvikling påvirker kommunerne forskelligt. Fordelingen af særtilskud for 540 mio. kr. og lånemuligheder for ca. 1,8 mia. kr. er nu udmeldt til kommunerne og indgår derfor som led i kommunernes budgetlægning for 2010.

Med fordelingen af særtilskud og låneadgang vil en række kommuner få forbedrede muligheder for at skabe plads i budgetterne inden for de samlede økonomiske rammer. Med de forhøjede puljer for særtilskud og lån har det i år også været muligt at give tilskud til et antal kommuner, som aktuelt har vanskeligheder med at tilpasse budgetterne til den ændrede økonomiske situation.

- Karen Ellemann

Det er min forventning, at de fordelte særtilskud og lånemuligheder kan sikre, at kommunerne under ét overholder rammerne i den økonomiaftale, som regeringen og kommunerne indgik før sommerferien.

- Karen Ellemann

Den samlede finansiering på 2,3 mia. kr. fordeler sig på flere forskellige særtilskuds- og lånepuljer. Tabellen viser den konkrete fordeling, og puljerne beskrives nærmere nedenfor.

 

Tabel: Fordeling af særtilskud og låneadgang for 2010

Fordeling af særtilskud og låneadgang for 2010 

Mio.kr. 

Særtilskud for kommuner i hele landet 

379 

Særtilskud for hovedstadskommunerne 

161 

Lånepulje til folkeskoleinvesteringer 

787 

Lånepulje til investeringer på kvalitetsfondsområderne 

776 

Ordinær lånepulje til anlægsinvesteringer 

197 

Samlet

2.300

 

Baggrund

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet fordeles i medfør af § 16 i udligningsloven. I forhold til 2009 er puljen forhøjet med 185 mio.kr. til i alt 500 mio. kr. for 2010. Forhøjelsen er begrundet med, at nogle kommuner aktuelt står i en særlig vanskelig økonomisk situation. Der er i alt fordelt 379 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning, mens 95 mio. kr. er fordelt til kommuner med udviklingsaftaler.

Særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder er afsat med § 19 i udligningsloven og er på 236 mio. kr. for 2010. Den samlede tilskudspulje udgør 0,07 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager til puljen i forhold til deres indbyggertal. Der er i alt fordelt 161 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning, mens Furesø Kommune ifølge aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum kommuner modtager 55 mio. kr. i 2010.

Lånepuljen til folkeskoleinvesteringer er ekstraordinært forhøjet fra 500 mio. kr. for 2009 til 800 mio. kr. for 2010. Puljen er især forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for selv at skaffe finansiering via frigivelse af deponeret overskudslikviditet. Der er i alt fordelt 787 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning.

Lånepuljen til kvalitetsfondsinvesteringer er ligeledes ekstraordinært forhøjet fra 300 mio. kr. for 2009 til 800 mio. kr. for 2010 Puljen er forbeholdt investeringer på børne-, skole- og ældreområdet og er målrettet kommuner med en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Der er i alt fordelt 776 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning.

Den såkaldt ordinære lånepulje er afsat i medfør af de kommunale låneregler og udgør i år 200 mio. kr. Kommunerne kan ansøge om låneadgang fra puljen til de fleste former for anlægsinvesteringer. Der er i alt fordelt 197 mio. kr. fra denne pulje efter ansøgning.

For alle puljerne er der afsat en begrænset restpulje.

Den præcise fordeling af puljerne kan ses nedenfor: 

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)