17 kommuner får del i skattepuljen

21-09-2009

17 kommuner, der står i en økonomisk vanskelig situation, får nu lov til at hæve skatten for samlet 500 mio. kr.

Det bliver muligt for 17 kommuner at hæve skatten næste år. Dermed er den sidste økonomiske forudsætning inden kommunernes budgetlægning på plads. Det indgår i økonomiaftalen for 2010, at et mindre antal kommuner i en økonomisk vanskelig situation skal have mulighed for at hæve den kommunale skat med 500 mio. kr. Regeringen har samtidig tilkendegivet, at statsskatten nedsættes tilsvarende for at sikre skattestoppet.

Rammen på 500 mio. kr. til skatteforhøjelser skal ses i sammenhæng med den samlede aftale om kommunernes økonomi for 2010, idet der med aftalen er sikret fuld finansiering til de aftalte udgifter for kommunerne under ét. Aftalen indeholder bl.a. 500 mio. kr. til ekstra service og tager også mere generelt højde for den aktuelle konjunkturudvikling, herunder for øgede kommunale udgifter til overførsler. Ultimo august har ministeriet som led i aftalen også udmeldt fordelingen af ekstra afsatte midler til særtilskud og en ekstra stor ramme til lånedispensationer.

De økonomiske rammer for den enkelte kommunes budgetlægning for 2010 er med fordelingen af skattepuljen nu endeligt på plads. Så nu er det kommunernes opgave at få de sidste ender til at nå sammen inden for det aftalte. Det er min opfattelse, at regeringen har skabt overordentligt fornuftige rammer, og jeg forventer derfor også, at kommunerne løser den opgave. Det er helt afgørende for aftalesystemets troværdighed. 

- Karen Ellemann

Såfremt budgetlægningen resulterer i en samlet overskridelse af den aftalte ramme på 500 mio. kr., sker der ifølge gældende lov en delvis kollektiv og en delvis individuel sænkning af bloktilskuddet for 2010. Formålet er at sikre finansiering af en modgående sænkning af statsskatterne, så skattestoppet samlet set overholdes i 2010.

Faktaboks

Indenrigs- og socialministeren kan efter ansøgning give tilsagn om skatteforhøjelser inden for en ramme på 500 mio. kr. Der er i alt 42 kommuner, der har søgt om tilladelse til skatteforhøjelser for et samlet beløb på ca. 2,1 mia. kr. Der er givet tilsagn om, at 17 kommuner kan hæve skatten for i alt ca. 500 mio. kr. Rammen er fordelt på baggrund af følgende kriterier, der blev udmeldt til kommunerne før sommerferien:

  • Driftsmæssig ubalance
  • Udgiftspres fra demografiske forskydninger
  • Udgiftspres på overførselsområdet
  • Finansiel sårbarhed og likviditet
  • Lavt investeringsniveau over flere år.

 

Listen over de 17 kommuner, der får del i skattepuljen

 

NB. Nyheden er overført til denne hjemmeside fra det tidligere Indenrigs- og Socialministerium. 

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)