Lovforberedende udvalg ser på regler om suspension og afsættelse af borgmestreKontakt

21-12-2012

Regeringen har til opfølgning på de anbefalinger, som Farum-Kommissionen er fremkommet med på Økonomi- og Indenrigsministeriets område, nedsat et lovforberedende udvalg, der skal se på behovet for at tydeliggøre de gældende regler for, under hvilke betingelser en borgmester kan suspenderes, ad hoc eller generelt, og eventuelt afsættes, samt om processen herfor bør ændres.

Herudover skal udvalget bl.a. vurdere, om der i øvrigt er behov for at søge gennemført regler, der gør det muligt at suspendere en borgmester, der er sigtet/tiltalt for et strafbart forhold og i givet fald processen herfor.

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen er formand for udvalget. Herudover består udvalget af en repræsentant fra henholdsvis Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, KL og Danske Regioner.

Udvalget skal afslutte sit arbejde medio 2013.