Kommunernes betingede bloktilskud for 2013 kan udbetales

17-01-2013

Kommunernes budgetter overholder de samlede aftalte rammer for 2013, viser nye tal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Dermed kan det betingede bloktilskud udbetales til kommunerne.

En endelig opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at kommunernes budgetter for 2013 samlet holder sig indenfor rammerne af økonomiaftalen for 2013. Hermed kan det konstateres, at det betingede bloktilskud til kommunerne, som udgør 4 mia.kr., kan udbetales. Dette vil ske løbende i 2013.

På grundlag af de foreløbige budgettal tilkendegav regeringen allerede i november sidste år, at det kunne forventes, at det betingede bloktilskud kunne udbetales til kommunerne. Denne forventning kan nu bekræftes.

Det er med afsæt i disse budgettal, at regeringen og KL er enige om, at kommunerne i 2013 kan løfte deres anlægsinvesteringer med yderligere 2 mia. kr. Det skal ses i sammenhæng med en forventning om, at kommunerne vil have lavere serviceudgifter i 2013 end budgetteret, hvilket giver plads til at øge anlægsinvesteringerne.

Opgørelsen viser konkret, at kommunerne for 2013 har budgetteret med:

  • Serviceudgifter på 231,0 mia. kr., svarende til ca. 0,6 mia. kr. under det niveau, som blev aftalt i sommeren 2012.
  • Anlægsudgifterne på 16,1 mia. kr., svarende til ca. 0,6 mia. kr. over det aftalte niveau.
  • Udgifter til overførsler og de forsikrede ledige på 75,8 mia. kr., eller knap 0,8 mia. kr. under det forudsatte.

Faktaboks

Nedenfor er hovedtallene i budget 2013 opgjort ift. til økonomiaftalen for 2013 (tabel 1) og nettoserviceudgifterne fordelt på sektorområder opgjort ift. budget 2012 (tabel 2).

Det skal understreges, at der må tages betydelige forbehold i forhold til en sammenligning af nettoserviceudgifterne fordelt på sektorområder mellem budget 2012 og budget 2013. Det skyldes, at kommunernes regnskab for 2012 forventes at ligge noget lavere end budgettet for 2012, og at der kan være tale om ændring af konteringen mellem sektorområderne.

 

Tabel 1: Oversigt over kommunernes budget for 2013 ift. økonomiaftalen

( mio. kr.)

Aftale 2013

Endeligt budget 2013

Forskel

Forskel pct.

Nettoserviceudgifter

231.528

230.963

-565

-0,2

Overførsler

62.032

61.047

-985

-1,6

Udgifter til forsikrede ledige

14.604

14.800

195

1,3

Bruttoanlæg

15.517

16.078

561

3,6

- heraf kvalitetsfondsområdet

7.000

6.200

-800

-11,4

Kilde:  Danmarks Statistik, Aftale om kommunernes økonomi for 2013.

 

Tabel 2: Nettoserviceudgifter for budget 2013 fordelt efter sektor sammenholdt med budget 2012

(mio. kr. i 2013-pl)

Budget 2012

Endeligt budget 2013

Forskel

Forskel pct.

Dagtilbud (inkl. SFO)

31.732

31.361

-371

-1,2%

Skoleområdet

38.799

38.554

-245

-0,6%

Sundhed

6.913

7.182

269

3,9%

Ældre

38.123

38.290

167

0,4%

Voksenhandicappede m.fl.

29.129

28.794

-335

-1,1%

Udsatte børn og unge

14.585

14.127

-458

-3,1%

Miljø, veje, kollektiv trafik mm.

13.822

14.590

769

5,6%

Administration

37.787

38.180

393

1,0%

Øvrige serviceydelser

19.839

19.885

46

0,2%

Samlet

230.728

230.963

235

0,1%

Kilde:  Danmarks Statistik, Aftale om kommunernes økonomi for 2013, Finansministeriets meropgaveopgørelse samt egne beregninger.

Note:  Budget 2012 er korrigeret for meropgaver i medfør af DUT samt ændrede løn- og prisforudsætninger. Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til forsyning, tjenestemandspensioner vedr. forsyning, indtægter fra den centrale refusionsordning, overførsler, udgifter til forsikrede ledige, ældreboliger og den aktivitetsbestemte medfinansiering. Afvigelser i summering skyldes afrunding.

Dagtilbudsområdet dækker her over skolefritidsordninger og dagtilbud mv. til børn og unge undtaget konti 5.25.17 – særlige dagtilbud og særlige klubber.