Nye anbefalinger om afsættelse af borgmestre og forberedelse af byrådsmøder

25-06-2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag en betænkning med anbefalinger om regler for afsættelse og suspension af borgmestre og om frister for sagsmateriale til kommunalbestyrelsen og udvalg. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil tage initiativ til, at der i næste folketingssamling kan fremsættes lovforslag, der udmønter udvalgets anbefalinger.

Det lovforberedende udvalg, som regeringen nedsatte i efteråret 2012 til opfølgning på Farum-Kommissionens anbefalinger på Økonomi- og Indenrigsministeriets område, har afgivet betænkning om afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder. Betænkningen er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg med højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen som formand.

Udvalget anbefaler bl.a. klarere regler for afsættelse af borgmesteren på grund af grov pligttilsidesættelse. Udvalget anbefaler også, at processen for afsættelse forenkles, og at det fremover er Valgbarhedsnævnet, der træffer den endelige afgørelse.

Udvalget anbefaler herudover nye muligheder for suspension af borgmesteren ved tiltale for groft strafbart forhold samt nye muligheder for afsættelse af borgmesteren ved massiv mistillid i kommunalbestyrelsen til borgmesteren. Ved massiv mistillid forstås et flertal på mindst 90 pct. af kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udvalget anbefaler også skarpere regler for udsendelse af sagsmateriale for at sikre kommunalpolitikerne en ordentlig mødeforberedelse.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Det er vigtigt, at en kommunalbestyrelsens medlemmer er helt klar over, hvornår de kan afsætte en borgmester. Derfor er jeg glad for de anbefalinger, som udvalget er kommet med. Jeg synes også, at det er fornuftigt med en enklere proces, sådan som udvalget foreslår det.

Som borgmester varetager man et tillidshverv, og det er afgørende, at der i kommunalbestyrelsen rent faktisk også er tillid til vedkommende. Derfor synes jeg, det er helt oplagt, at der bliver mulighed for at afsætte en borgmester, hvis medlemmerne af kommunalbestyrelsen har massiv mistillid til ham eller hende.

Endelig tror jeg, at en opstramning af reglerne for udsendelse af sagsmateriale, sådan som udvalget har anbefalet det, vil give bedre arbejdsbetingelser for alle.

Jeg vil derfor tage initiativ til, at der i næste samling kan fremsættes lovforslag, der udmønter udvalgets anbefalinger.

- Margrethe Vestager

Baggrund

Det lovforberedende udvalg blev nedsat i efteråret 2012 på baggrund af Farum-Kommissionens anbefalinger på Økonomi- og Indenrigsministeriets område. Højesteretsdommer, dr. jur., Jens Peter Christensen har været formand for udvalget, der herudover har haft repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, KL og Danske Regioner.