Overskud i kommunernes regnskaber

17-05-2013

Kommunerne fortsætter linjen med overholdelse af de samlede budgetter. Det viser 2012-regnskabstallene for kommunerne, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager anerkender kommunerne for at tage ansvar.

Kommunerne har siden 2011 foretaget en stor vending fra underskud til overskud. I 2012 lå kommunernes serviceudgifter 5,3 mia. kr. under det budgetterede niveau. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2012 på alt 19,5 mia. kr. lå ligeledes lavere end budgetteret, men niveauet er højt.  Der er i 2013 og 2014 også lagt op til at prioritere et højt anlægsniveau, som fortsat skal understøtte vækst og beskæftigelse.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er meget positivt, at kommunerne har bidraget markant til at konsolidere de offentlige finanser. Det samarbejde skal vi fortsætte. Der bliver ikke flere penge i de kommende år, så udfordringen bliver at udvikle og modernisere velfærden på alle områder, uden det bliver dyrere. Det er samtidigt rigtig godt, at kommunerne har realiseret et højt anlægsniveau som forudsat med kickstarten, da det er til gavn for den private beskæftigelse.

- Margrethe Vestager

Fakta

Nærmere opgørelse af hovedtallene for regnskab 2012 er vist i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Opgørelse af kommunale hovedtal mellem budget og regnskab 2012

 

Mia kr., 2013-pl,  2012 opgaveniveau

Budget 2012

Regnskab 2012

Forskel (mia.)

Forskel (pct.)

Serviceudgifter

229,9

224,7

-5,3

-2,3

Overførsler

59,8

60,0

0,1

0,2

Forsikrede ledige

15,4

14,7

-0,7

-4,6

Bruttoanlæg

20,7

19,5

-1,2

-5,8

-heraf kvalitetsfondsområdet

7,7

7,5

-0,1

-1,8

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriets meropgaveopgørelse og skøn for pris- og lønudvikling samt egne beregninger.

Anm.: Budgetterede nettoserviceudgifter er korrigeret for meropgaver (DUT) samt reviderede pris- og lønforudsætninger. Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til det brugerfinansierede område, overførsler, udgifter til forsikrede ledige, indtægter fra den centrale refusionsordning samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Bruttoanlægsudgifter er opgjort ekskl. det brugerfinansierede område samt ældreboliger. Kvalitetsfondsområdet omfatter bruttoanlægsudgifter til skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg til børn og unge samt ældresektoren. Afvigelser i summering skyldes afrunding.