Tilskud til alle 26 kommuner, der sænker skatten i 2014

25-11-2013

Alle kommuner, som sænker skatten næste år, får en del af de tabte skatteindtægter dækket af en skattepulje. Økonomi- og Indenrigsministeriet sætter nu foreløbige tal på, hvor stort tilskud hver af de 26 kommuner kan se frem til. De endelige tilskud bliver meldt ud i december.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder i dag foreløbige tal for, hvor meget tilskud der bliver til hver af de 26 kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har vedtaget at sænke skatten i 2014.

For at give kommunerne økonomisk tilskyndelse til at sænke skatten har regeringen og KL afsat en pulje på i alt 187 mio. kr. for 2014 med økonomiaftalen. Puljens størrelse gav mulighed for at dække 75 procent af provenutabet, hvis kommunerne sænkede skatten for i alt op til 250 mio. kr. Ikke færre end 26 kommuner har vedtaget at sænke skatten næste år for samlet 347 mio. kr. Det overstiger den afsatte pulje. Derfor er det ikke muligt at dække 75 procent af de tabte skatteindtægter for alle 26 kommuner.

Tilskuddene til kommunerne bliver fordelt efter følgende principper:

  • For skattenedsættelser på op til 15 mio. kr. får kommunerne tilskud, som svarer til 75 procent af provenutabet.
  • For den del af skattenedsættelsen, som overstiger 15 mio. kr., får kommunerne et tilskud med en lavere procentsats af provenutabet.

 Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder den endelige fordeling af skattepuljen inden jul.

Baggrund om den foreløbige fordeling

  • I december modtager Økonomi- og Indenrigsministeriet det forskudsregistrerede grundlag for topskat for 2014. Dette indgår i regnestykket for provenutabet ved skattenedsættelser.
  • Derfor kan de endelige tilskudsbeløb først beregnes og udmeldes endeligt i december.
  • Der kan være mindre justeringer af tilskuddet til den enkelte kommune i den endelige opgørelse i forhold til den foreløbige opgørelse, som fremgår af den vedlagte tabel.
  • Det kan desuden bemærkes, at tilskuddet løber i fire år, dog med et lavere beløb i de efterfølgende tre år.

Kontakt

Nils Majgaard Jensen
TitelChefkonsulent
KontorFinansiering