Ny rapport: Det betaler sig for kommuner at skabe vækst

14-03-2014

Det betaler det sig for en kommune at tiltrække virksomheder og understøtte vækst inden for kommunegrænsen. Det fremgår af en ny rapport fra Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I foråret 2012 indgik regeringen og Enhedslisten en aftale om at justere udligningsordningen, så fordelingen af bloktilskud mellem kommunerne i højere grad tager højde for bl.a. udgifter på det sociale område.

I den forbindelse pegede nogle kommuner på, at udligningen og finansieringssystemet generelt ikke giver kommunerne en tilskyndelse til at skabe vækst og herunder tiltrække og fastholde virksomheder inden for kommunegrænsen.

Nu konkluderer en ny rapport fra Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det kan give en gevinst for alle typer kommuner i alle dele af landet at tiltrække nye virksomheder og understøtte vækst i eksisterende virksomheder inden for kommunegrænsen. Det gælder, selv om gevinsten også spredes til andre kommuner, f.eks. fordi borgerne bor og betaler skat i en anden kommune, end hvor de arbejder.

Finansieringsudvalget har også forsøgt at identificere evt. muligheder for yderligere at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at skabe vækst. Udvalget fremhæver bl.a. muligheden for at øge kommuners andel af selskabskat, øge skattefinansieringsdelen af kommunernes indtægter og ændringer i udligningen. Udvalget fremhæver dog samtidig, at en række af disse tiltag vil have betydelige konsekvenser for den økonomiske fordeling kommunerne imellem, som også må tages i betragtning.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Jeg er glad for, at vi med rapporten om økonomisk udvikling kan se, at det nytter for alle kommuner at arbejde for vækst og for at få nye virksomheder til at etablere sig i kommunen. Kommunerne kan skrue på forskellige knapper for at gøre sig attraktive for virksomhederne – f.eks. forbedre kommunens erhvervsservice, kommunens sagsbehandling i forhold til virksomhederne eller kommunernes planlægning af arealer til erhvervsformål. Rapporten indeholder nogle interessante overvejelser om tiltag i finansieringssystemet, der yderligere kan motivere kommunerne. Mange af dem har måske mere principiel karakter, men andre kan indgå i regeringens samlede betragtninger i det kommende arbejde med en vækstplan.

- Margrethe Vestager

Rapporten fra Finansieringsudvalget viser, at en ny virksomhed for alle kommuner giver økonomisk gevinst i form af højere skatteindtægter og sparede udgifter til ledige. Der er dog forskelle mellem kommunerne. I områder med mange pendlere, som f.eks. hovedstadsområdet, vil en del af gevinsten ved at tiltrække nye virksomheder til kommunen blive fordelt på de øvrige kommuner i området.

Fakta om rapporten

Det indgik i regeringens aftale af 16. maj 2012 med Enhedslisten om justeringer i udligningssystemet, at der skulle igangsættes et arbejde om det kommunale finansieringssystems mulige påvirkning af kommunernes incitament til at understøtte økonomisk udvikling og skabe nye arbejdspladser.

Rapporten sendes samtidig med offentliggørelsen i høring hos KL. Endvidere lægges rapporten på høringsportalen.