Regeringen nedsætter et partistøtteudvalg

18-03-2014

Et hurtigtarbejdende ekspertudvalg skal se på, hvordan der kan skabes øget gennemsigtighed og åbenhed om den økonomiske støtte til danske politiske partier.

Regeringen har i overensstemmelse med regeringsgrundlaget besluttet at nedsætte et udvalg, der skal se på de spørgsmål, der knytter sig til offentlig og privat støtte til politiske partier.

Som formand for udvalget er udpeget tidligere departementschef Bo Smith. Udvalget vil endvidere bestå af professor Jørgen Albæk Jensen, Aarhus Universitet, og lektor Karina Kosiara-Pedersen, Københavns Universitet.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

I ethvert demokratisk samfund er det vigtigt, at der er gennemsigtighed om de politiske partiers økonomiske forhold. Den ordning, som gælder i Danmark i dag, har været kritiseret for ikke at give tilstrækkelig gennemsigtighed på området. Partiregnskabsloven stammer tilbage fra 1990, og jeg synes derfor, der er god grund til at få taget reglerne om private bidrag til politiske partier op til revision, så de i højere grad tilpasses nutidens forhold. Regeringen har derfor besluttet at nedsætte et ekspertudvalg, som skal se på, hvordan vi skaber øget gennemsigtighed om både den offentlige og den private økonomiske støtte til de danske politiske partier.

- Karen Hækkerup

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler: 

Vi har brug for mere åbenhed om partistøtten i dansk politik. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået udpeget medlemmerne af udvalget, så de kan tage fat på den vigtige opgave, vi har bedt dem om at udføre. Det udvalg, som regeringen nu har nedsat, er et hurtigt arbejdende udvalg, som så vidt muligt skal have afsluttet sit arbejde i løbet af sommeren 2014. Resultatet af deres arbejde vil forhåbentlig give os et solidt beslutningsgrundlag til at ændre reglerne, så den økonomiske støtte til de danske partier bliver mere gennemskuelig og åben. Regeringen vil indlede forhandlinger med alle Folketingets partier, når udvalget har afgivet sin betænkning.

- Margrethe Vestager

Baggrund

Det fremgår af regeringsgrundlaget  Et Danmark, der står sammen , at regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan skabe øget gennemsigtighed om den økonomiske støtte til danske politiske partier. 

Regeringen nedsætter nu et udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til danske politiske partier, som skal se på, hvordan der kan skabes øget gennemsigtighed om den økonomiske støtte til danske politiske partier.

Udvalget skal bl.a. redegøre for samspillet mellem dels den private og den offentlige støtte til partierne, dels den statslige, regionale og kommunale støtte samt processen for tildeling heraf.

Udvalget skal endvidere overveje, hvordan der kan skabes åbenhed om bidrag til politiske partier, som ydes via en sammenslutning af personer eller virksomheder.

Udvalget har til opgave at opstille modeller for, hvordan en fremtidig regulering af den offentlige og den private økonomiske støtte til politiske partier vil kunne udformes. Udvalget vil herunder skulle beskrive modeller, hvor politiske partier i større eller mindre omfang skal vælge mellem offentlig og privat økonomisk støtte.