Aftale om regionernes økonomi for 2016: Et godt og trygt sundhedsvæsen

21-08-2015

Regeringen har i dag indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2016. Aftalen indebærer et økonomisk løft til håndtering af stigende medicinudgifter og øget kapacitet på sygehusene, samt et højt investeringsniveau.

Sundhed er en klar prioritet for regeringen. Sundhedsområdet løftes med økonomiaftalen med i alt godt 1 mia. kr. til bl.a. stigende medicinudgifter og øget kapacitet på sygehusene. Hertil kommer allerede besluttede løft i 2016 på knapt ½ mia. kr. til bl.a. kræftbehandling, øget indsats mod kronisk sygdom og løft af psykiatrien. 

De regionale investeringer på sundhedsområdet fastholdes på et historisk højt niveau på godt 7 mia. kr. Dette sikrer, at byggeriet af de planlagte supersygehuse kan realiseres efter planerne.

Desuden har regeringen tilkendegivet, at øgede midler til sundhedsområdet vil være et centralt element i forhandlingerne om finansloven for 2016.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger om aftalen:

Sundhed er en klar prioritet for denne regering, og derfor glæder det mig også, at vi på trods af en stram tidsplan og en endnu strammere økonomi har fundet penge til at håndtere de stigende medicinudgifter og byggeriet af de nye supersygehuse. Regeringen vil fortsætte prioriteringen af sundhedsvæsenet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, og derfor vil vi i løbet af efteråret fremlægge en status på sundhedsområdet, som vil danne grundlag for yderligere tiltag.

- Claus Hjort Frederiksen

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann udtaler:

Med aftalen med Danske Regioner er vi kommet et stykke af vejen med de ambitioner, vi som regering har, om at skabe bedre sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Vi har aftalt, at der nu skal laves en samlet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I regeringen vil vi arbejde for, at regioner, sygehuse, almen praksis og kommuner arbejder bedre sammen, så den enkelte borger får højere kvalitet og opgaverne bliver løst mere effektivt.

- Karen Ellemann

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde udtaler:

Vi har indgået en god økonomiaftale, som nu og her skaber ro om de regionale budgetter til medicin og sygehusenes drift og samtidig er godt udgangspunkt for de forestående forhandlinger med Folketingets partier om næste års finanslov, hvor vi også kommer til at drøfte prioriteringer på sundheds- og ældreområdet. Jeg er også tilfreds med, at aftalen med regionerne skaber grundlag for at give patienterne en bedre behandling og fremtidssikre sygehusvæsenet, så vi eksempelvis med afsæt i en ny kræftplan kan sikre, at det stigende antal danskere, som desværre forventes at få en kræftsygdom de kommende år, får en behandling af høj kvalitet.

- Sophie Løhde

Centrale punkter i aftalen om regionernes økonomi for 2016

  • Løft på godt 1 mia. kr. til håndtering af stigende udgifter til medicin og øget kapacitet på sygehusene. 
  • Det kommer oven på et allerede besluttet løft af det regionale sundhedsområde i 2016 på knap ½ mia. kr. til bl.a. kræft, kronikere og psykiatri.
  • Et anlægsniveau på ca. 7 mia. kr. i 2016.
  • Igangsættelse af et fagligt forarbejde til en kræftplan IV.
  • Der skal fastsættes få, ambitiøse og forpligtende nationale mål for sundhedsvæsenet.
  • Der skal udarbejdes en samlet plan for nære og sammenhængende sundhedsvæsen.