Finansieringen af privatbanerne fastholdes indtil videre

20-03-2015

I dag offentliggør Økonomi- og Indenrigsministeriet en analyse af finansieringen af de 14 privatbaner i Danmark, som regionerne har ansvaret for. Det giver i første omgang ikke anledning til ændringer, da regeringen vil have sikkerhed for, at der også fremover vil være en ordentlig kollektiv trafik i hele landet. I forlængelse af analysen igangsættes en supplerende undersøgelse af bl.a. investeringstilskuddet til privatbanerne.

Regeringen har besluttet, at der indtil videre ikke skal ændres i den finansiering, som regionerne modtager til privatbanerne. Før regeringen træffer eventuelle beslutninger om ændringer i finansieringen, skal der skabes et bedre overblik over, hvordan der fastholdes en god adgang til den kollektive trafik for de passagerer, der benytter banerne.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Vi fortsætter indtil videre med at finansiere privatbanerne, som vi hidtil har gjort. Dermed er regionernes grundlag for at fortsætte togdriften uændret.

- Morten Østergaard

Regionerne skal selvfølgelig have mulighed for at drive den regionale kollektive trafik på en effektiv måde, men regeringen finder, at der er behov for at belyse udvalgets model med erstatningsbusser og omlægning af investeringstilskud bedre. Vi skal være sikre på, at der er ordentlig kollektiv trafik i hele landet.

- Morten Østergaard

Danmark har i alt 14 privatbaner, som bliver drevet af regionerne med tilskud fra staten.

Som opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fra i sommer har en arbejdsgruppe under Økonomi- og Indenrigsministeriet analyseret finansieringen af privatbanerne med henblik på, om der eventuelt skulle ske ændringer. Regeringen har besluttet, at yderligere undersøgelser er nødvendige. 

Baggrund

  • Ved økonomiforhandlingerne i foråret 2014 aftalte regeringen og regionerne at undersøge, om den nuværende bloktilskudsmodel er en barriere for, at regionerne kan drive privatbanerne effektivt. Regionerne mister bloktilskud, hvis de nedlægger privatbaner for f.eks. at indsætte busser i stedet.
  • En arbejdsgruppe under Økonomi- og Indenrigsministeriet med deltagelse af Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Transportministeriet har analyseret det kriterium i fordelingen af bloktilskuddet til regionerne, som omhandler antal kilometer privatbanespor.
  • Arbejdsgruppen fremlægger nu sin analyse.
  • Regeringen har på baggrund af analysen besluttet, at den ønsker flere aspekter af området undersøgt, inden den tager endeligt stilling til den fremtidige finansiering af privatbanerne.
  • Der vil derfor blive iværksat en yderligere undersøgelse af de trafikbetjeningsmæssige konsekvenser af at fastfryse bloktilskudskriteriet med et samtidigt krav om erstatningsbusser ved nedlæggelse af baner, ligesom investeringstilskuddet undersøges nærmere.
  • Regeringen vil søge tilslutning til, at den forudsatte omlægning af investeringstilskuddet til bloktilskuddet fra 2016 udskydes, til resultatet af den supplerende undersøgelse foreligger.