Flere end hver fjerde kommune ændrer på skatten

15-10-2015

Kommunerne har vedtaget budgettet og skatteprocenterne for 2016. I 22 kommuner vil skatten falde næste år, mens den omvendt stiger i 6 kommuner. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann kvitterer for, at mange kommuner sænker skatten på erhverv.

Næste år sænker 22 kommuner skatten med samlet 147 mio. kr., mens 6 kommuner hæver skatten for i alt 154 mio. kr. Det viser kommunernes indberetninger af skatteoplysninger for 2016 til Social- og Indenrigsministeriet. Til sammen giver det en lille skatteforøgelse på 7 mio. kr.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg synes, det er rigtig godt, at mange kommuner sænker skatten på erhverv. Det er godt nyt for virksomhederne. Resultatet viser også, at systemet virker, som det skal, når nogle kommuner sætter skatten ned og giver plads til, at andre kommuner kan tilpasse skatten den anden vej. Kommunerne har ydet en stor indsats for at koordinere skatten. Jeg vil også have stort fokus på, at kommunerne samlet set ikke øger skatten i de kommende år.

- Karen Ellemann

Et mindre antal kommuner havde på forhånd fået mulighed for at sætte skatten op inden for en samlet ramme på 200 mio. kr. Samtidig kan en række kommuner få tilskud til at sætte skatten ned. Formålet er at understøtte fleksibilitet i den kommunale beskatning ved at tilskynde kommuner til at sætte skatten ned, så der er plads til, at andre kommuner, der måtte have det behov, kan hæve skatten.

Kommunernes bloktilskud vil i henhold til lovgivningen automatisk blive reguleret svarende til skatteforøgelsen i forhold til forhandlingsresultatet for 2016, der forudsætter uændret skat.

Beløbet svarende til skatteforøgelsen afsættes i en pulje til udmøntning i forbindelse med personskattelempelser i JobReform fase II, sådan at skatten vil være uændret for borgerne samlet set, og at regeringens skattestop dermed overholdes.

I den kommende tid skal kommunerne indberette budgetoplysninger om service- og anlægsudgifter for 2016. Social- og Indenrigsministeriet forventer at kunne offentliggøre de foreløbige budgettal i løbet af efteråret. Danmarks Statistik offentliggør de endelige budgettal i januar 2016.

Faktaboks

  • Kommuner opkræver personskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift for erhvervsejendomme.
  • Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne holde den samlede kommunale skat i ro i 2016. Hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
  • Inden for en ramme på 200 mio. kr. har kommunerne mulighed for - efter ansøgning - at forhøje skatten. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Alle kommuner, der søgte om skatteforhøjelser, fik tilladelse til at hæve skatten lige så meget, som de havde ønsket uden individuel sanktion.
  • Med henblik på at understøtte, at kommuner sætter skatten ned, er der etableret en tilskudspulje på 150 mio. kr. (svarende til 75 pct. af 200 mio. kr.) for de kommuner, der sænker skatten i 2016. Tilskuddet kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019.
  • De indberettede oplysninger er i et vist omfang baseret på foreløbige oplysninger. Den endelige opgørelse af skatteresultatet og den modgående regulering i bloktilskuddet vil foreligge i december. 

Kontakt

Dorte Lemmich Madsen
TitelKontorchef
KontorFinansiering
Maja Frydkjær Frandsen
TitelChefkonsulent
KontorFinansiering