Ny satspuljeaftale forhandlet på plads i Sundheds- og Ældreministeriet

24-10-2015

En ny satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet til 874,3 millioner kr. er forhandlet på plads i Sundheds- og Ældreministeriet. Svage ældre, demente og mennesker med psykiske problemer er nogle af de grupper, som får glæde af midler fra satspuljen 2016-2019.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en ny satspuljeaftale på sundhedsområdet.
 
Med aftalen er partierne blevet enige om at fordele midler fra satspuljen over de næste fire år til indsatser, der bl.a. skal komme de svageste ældre og demente til gavn.
 
Der afsættes i alt 470 millioner kr. til en national handlingsplan for demens, som skal give demente og deres pårørende et bedre liv. Og 20 millioner kr. til en pulje, som blandt andre kommuner, frivillige foreninger mv., kan søge om midler fra til aktiviteter, der skal øge livskvaliteten hos de mere end 40.000 ældre, der i dag bor på plejehjem eller i plejebolig.
 
Med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder kan aktiviteterne bl.a. bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel på plejecentrene. Aktiviteterne kan eksempelvis være centreret omkring gode måltider, naturoplevelser, kulturelle tilbud eller besøgshunde, som kan stimulere og aktivere beboernes følelser og lysten til at kommunikere.
 
Der sættes også 100 millioner kr. af til, at beboere på plejehjem kan få tilknyttet faste læger, og 29 millioner kr. til, at sårbare ældre kan få opfølgende hjemmebesøg.
 
Satspuljepartierne afsætter desuden midler til en række forebyggelsesinitiativer. Det gælder eksempelvis 30 millioner kr. til sundhedstjek, der har til formål at opfange tegn på sygdom og øge opmærksomheden om risikofaktorer, som eksempelvis kan motivere til at leve sundere.
 
Derudover er der sat 25 millioner kr. af til stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige misbrugere over 18 år kan indtage deres medbragte stoffer under hygiejniske forhold og under overvågning af kvalificeret personale, der kan gribe ind og hjælpe ved overdoser. 
 
En del af pengene fra dette års satspulje øremærkes til indsatser rettet mod mennesker med psykiske problemer.
 
Telefonrådgivningstjenesten for selvmordstruede ’Livslinien’ får 5 millioner kr. til at videreføre sin natåbning, og foreningen ’Det Sociale Netværk’ bevilges 1 millioner kr. til at arrangere næste års psykiatritopmøde, som bl.a. er med til at opbygge viden og udveksle erfaringer om psykiatrien generelt set.
 
Derudover tildeles kampagnen ’EN AF OS’, der bl.a. har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom, midler til at fortsætte sit arbejde med at fjerne de tabuer og negative opfattelser, der alt for ofte kobles til mennesker med psykiske lidelser.

Fakta om satspuljeaftalen:

Med satspuljeaftalen bliver der i alt afsat 874,3 millioner kr. til følgende initiativer på sundheds- og ældreområdet:

 • National handlingsplan for demens 2025: 470 mio. kr. (2016-2019)
 • Faste plejehjemslæger: 100 mio. kr. (2016-2019)
 • Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre: 82,4 mio. kr. (2016-2017)
 • Sundhedstjek: 30 mio. kr. (2016-2019)
 • Opfølgende hjemmebesøg for sårbare ældre: 29 mio. kr. (2016-2019)
 • Stofindtagelsesrum: 25 mio. kr. (2016-2017)
 • Pulje til livskvalitet på plejehjem: 20 mio. kr. (2016-2019)
 • Screening for cystisk fibrose: 14,8 mio. kr. (2016-2019)
 • Projekt 'I sikre hænder': 14 mio. kr. (2016-2018)
 • Videreførelse af forebyggelsesindsatsen i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed for unge: 10,6 mio. kr. (2017-2018
 • Erstatningsordning til andenhånds-eksponerede asbestofre: 10 mio. kr. (2016 og frem)
 • Styrket indsats for børn og unge som pårørende: 9 mio. kr. (2016-2018)
 • Pulje til forebyggelse af narkotikadødsfald med udlevering af modgiften Naloxon: 8 mio. kr. (2016-2018)
 • Pulje til kompliceret sorg: 8 mio. kr. (2016-2019)
 • Kultur på recept: 8 mio. kr. (2016-2019)
 • Forskning i HPV-vaccinens bivirkninger: 7 mio. kr. (2016-2018)
 • Børnehospice – Sankt Lukas Stiftelsen: 6 mio. kr. (2016-2018)
 • Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien: 6 mio. kr. (2016-2019)
 • Videreførelse af kampagnen ’EN AF OS’: 6 mio. kr. (2017-2019)
 • Telefonrådgivningstjenesten for selvmordstruede ’Livslinien’: 5 mio. kr. (2016-2019)
 • Nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter: 3 mio. kr. (2017-2018)
 • Udbredelse af akuthjælpeordning: 1,5 mio. kr. (2016)
 • Det Sociale Netværk – afholdelse af Psykiatritopmøde 2016: 1 mio. kr. (2016

Læs aftaleteksten for satspuljen 2016-2019 

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet