Regeringen vil styrke indsatsen over for ældre patienter

27-09-2015

For mange ældre havner unødigt i en sygehusseng, og det lægger pres på de medicinske afdelinger. Med 2 milliarder kr. og en ny handlingsplan lægger sundheds- og ældreministeren op til en styrket indsats over for ældre patienter.

Mange ældre kender alt for godt turen til og fra sygehuset. Alene sidste år var der på landsplan ca. 41.000 genindlæggelser af ældre over 65 år. Derfor lægger regeringen op til at afsætte 500 mio. kr. til den ældre patient i 2016.

Og mange sygeindlæggelser kunne have været undgået. I 2014 var der omkring 63.000 såkaldte forebyggelige indlæggelser af ældre. Det vil sige indlæggelser som følge af eksempelvis væskemangel, forstoppelse og blærebetændelse, der kunne have været undgået, hvis man havde taget bedre hånd om de ældre i fx hjemmesygeplejen eller på plejehjemmene.

De mange sygehusindlæggelser er en udfordring for både de ældre og sundhedsvæsnet, og regeringen lægger derfor op til at sætte 2 milliarder kr. af over de kommende fire år til at styrke indsatsen over for ældre patienter. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Vi skal forbedre forholdene for de mange ældre, som ender i en sygehusseng. Efter et langt liv fortjener de at få en ordentlig pleje og behandling i sundhedsvæsnet. Og derfor sætter vi nu bl.a. gang i arbejdet med en ny handlingsplan for den ældre patient, som skal sikre, at der bliver taget bedre hånd om de ældre i eget hjem og på sygehusene.

Handlingsplanen skal bl.a. sikre, at den forbyggende indsats ude i kommunerne forbedres, så de ældre får den bedst mulige hjælp og pleje derhjemme og undgår unødige sygehusindlæggelser. Men også efter, at de ældre er blevet udskrevet fra sygehusene, skal der sættes ind. For alt for mange ældre er tilbage i en sygehusseng kort efter deres udskrivelse. Sophie Løhde siger:

Vi skal sætte ind både før og efter, de ældre bliver indlagt på sygehusene. Men også på sygehusene skal der ske forbedringer, for en del af problemet er, at man flere steder ikke er tilstrækkeligt opmærksom på, hvordan sengepladserne udnyttes bedst muligt. Og det gør det vanskeligt at få regnestykket med patienter og ledige senge til at gå op.

Regeringen lægger op til at prioritere indsatsen som led i forhandlingerne om satspuljen og Finansloven for 2016.

Fakta om indsatserne for de ældre medicinske patienter:

  • Regeringen lægger op til at prioritere i alt 2 milliarder kr. i perioden fra 2016-2019 til indsatser, der skal komme ældre patienter til gavn.
  • Udover handlingsplanen for den ældre medicinske patient har regeringen også lagt op til, at der skal udarbejdes en national handlingsplan for demens.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet