Sundhedsminister: Uværdigt med sygehuspatienter på gangene

04-09-2015

Medicinske sygehusafdelinger rundt om i landet slås med overbelægning. Det viser nye belægningstal for sygehusene, som offentliggøres i dag. Sundhedsministeren vil sætte ind over for problemet og mener, at en af nøglerne til løse overbelægningsproblemerne er et bedre samarbejde mellem regioner og kommuner.

På landsplan er det få sygehuse, som har problemer med overbelægning, hvis man ser på det samlede belægningstal for de enkelte sygehuse. Men mange medicinske og geriatriske sygehusafdelinger, hvor der ofte er indlagt ældre, svækkede patienter, har problemer med overbelægning. Det viser helt nye tal, som regionerne har indberettet til Statens Serum Institut.
 
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde kalder overbelægningen på de medicinske afdelinger for ’et stort problem’ og er parat til at sætte ind med en række initiativer for at få det løst, men erkender samtidig, at der ikke er nogen nem løsning:

Overbelægningen på for eksempel de medicinske afdelinger, er et stort problem, som vi skal have gjort noget ved. For det er uværdigt og hører ingen steder hjemme, at patienter skal ligge på gangene eller i skyllerum. Derfor har vi også i regeringen sagt meget klart, at vi vil prioritere indsatsen over for de ældre medicinske patienter,

Siger sundhedsministeren og fortsætter:

Jeg gør mig ingen illusioner om, at vi kan knipse overbelægningsproblemerne væk fra den ene dag til den anden. Men vi skal arbejde seriøst med at få løst overbelægningsproblemerne, og det er bl.a. derfor, vi i regeringen som led i økonomiaftalerne med KL og Danske Regioner har aftalt, at der skal laves en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. For en af nøglerne til at sikre, at borgere og patienter får en ordentlig pleje og behandling i sundhedsvæsnet, er, at vi får skabt bedre sammenhæng på tværs af sygehusene, de kommunale sundhedstilbud og almen praksis.


Ministeren peger i den forbindelse på, at kommunerne har et medansvar for at få løst overbelægningsproblemerne på de medicinske sygehusafdelinger:

Der er ingen tvivl om, at regionerne har et stort ansvar for at få senge og patienter til at gå op, men vi må ikke glemme, at kommunerne er en del af løsningen på udfordringerne med overbelægning på de medicinske sygehusafdelinger. For hvis de bliver bedre til at tage hånd om de ældre, så kan vi undgå, at de bliver indlagt, fordi de for eksempel ikke har fået nok at drikke, eller at en simpel blærebetændelse får lov at udvikle sig,

Siger Sophie Løhde, der også peger på, at der er udfordringer med at få kommuner til at hjemtage patienter fra sygehusene:

 Når nogle sygehuse oplever, at de har for få pladser til patienterne, så handler det også om, at visse kommuner er for dårlige til at hjemtage patienter, der er færdige med deres behandling. Vi kan i hvert fald se, at man nogle steder – særligt i hovedstadsområdet – har mange patienter, som bare ligger og venter på at komme hjem. Det er komplet uforståeligt, og derfor kommer vi også til at se på, hvad vi kan gøre for at få løst problemet. 

Selvom belægningstallene for de medicinske afdelinger giver anledning til panderynker, så kan sundhedsministeren dog også finde lyspunkter ved, at der nu foreligger tal på omfanget af overbelægning på landets sygehuse. Sophie Løhde siger:

Tallene kan være med til at gøre det mere synligt, hvilke sygehuse og afdelinger der ikke kan få regnestykket med sengepladser og patienter til at gå op, og hvem der har fundet brugbare løsninger, som andre kan lade sig inspirere af. Og det er tankevækkende, at det er de samme sygehuse, der ofte ikke kan få antallet af senge til at slå til. Det tyder på, at overbelægningsproblemerne visse steder hænger sammen med, at man på nogle sygehuse ikke er tilstrækkeligt opmærksom på, hvordan sengepladserne udnyttes bedst muligt.

Hent belægningstallene for sygehusene på esundhed.dk

Fakta om belægningstallene for sygehusene
Belægning angiver forholdet mellem antal indlagte patienter i en periode og antallet af sengepladser.
 
Overbelægning forekommer, når antallet af patienter overstiger antallet af sengepladser, som reelt er til rådighed (disponible).
 
Tallene for sygehusenes belægningsgrad for 2014, som Statens Serum Institut offentliggør i dag, viser bl.a.:
 

  • Størstedelen af sygehusene oplever ikke overbelægning på det samlede sygehusniveau, men enkelte sygehuse i Region Hovedstaden og Region Midtjylland oplever væsentlig mere overbelægning end sygehusene i de øvrige regioner. Selvom et sygehus ikke har overbelægning, kan det godt forekomme på afdelingsniveau. 
       
  • I de enkelte regioner ses en tendens til, at det er de samme afdelinger, der har flere måneder med høje belægningsprocenter og dage med overbelægning.
     
  • På tværs af landets sygehusafdelinger forekommer der ofte overbelægning på de medicinske og geriatriske afdelinger.
     
  • Region Hovedstaden og Region Midtjylland havde i 2014 på sygehusniveau flere måneder med høje belægningsprocenter og dage med overbelægning end de øvrige regioner.

De indsamlede data bygger på en ny indsamlingsmodel og registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning, og derfor skal data fortolkes med forsigtighed. 

Faktaark om belægningsopgørelser (PDF) 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet