Sundhedsminister vil hæve taksten for færdigbehandlede patienter

25-04-2016

Kommuner, der forsømmer at hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene, skal fremover betale en markant højere takst. Takstforhøjelsen skal motivere kommunerne til hurtigere at få patienterne hjem fra sygehusene.

Alt for mange patienter, der er færdige med deres behandling på sygehusene, må ligge og vente i dage- eller ugevis på at blive udskrevet, fordi kommunerne ikke sørger for at have de fornødne pleje- og behandlingstilbud klar til dem.

 Hvert år er der ca. 40.000 såkaldte færdigbehandlingsdage i sundhedsvæsnet. Og det er for mange, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der derfor vil sætte taksten for færdigbehandlede patienter i vejret, så de kommuner, der undlader at få deres borgere hjem fra sygehusene, skal betale et væsentligt højere beløb. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Vi hører ofte, at de medicinske sygehusafdelinger i perioder er overfyldte og ikke har plads nok til patienterne, som derfor må tage til takke med en sengeplads på gangen. Men samtidig kan vi se, at der ligger patienter i sengene, som er færdige med deres behandling og bare venter på at komme hjem. Det er ærlig talt tosset og spild af sundhedsvæsnets ressourcer.

 En opgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at 49 pct. af færdigbehandlingsdagene er dele af forløb, hvor patienten har 10 eller flere færdigbehandlingsdage. Og i gennemsnit er patienterne, hvoraf 80 procent er over 65 år, færdigbehandlede i 18 dage – der er altså mange såkaldte 'langliggere'.

 Det vil Sophie Løhde gerne ændre på. Ministeren opfordrer de kommuner, som i dag har svært ved at tilbyde patienterne opfølgende pleje og behandling efter deres sygehusindlæggelse, til at udbygge deres sundhedstilbud, så de i højere grad er gearet til at hjemtage færdigbehandlede patienter. Hun udtaler:

Mange af patienterne er ældre, som ikke kan klare sig selv efter udskrivelsen og derfor har brug for opfølgende pleje og behandling. De skal selvfølgelig kun udskrives, hvis kommunerne enten kan tilbyde dem den hjælp, de har brug for derhjemme, eller kan anvise dem en akut- eller plejehjemsplads. Men det er for slapt, at der er patienter, som parkeres i ugevis i en sygehusseng, fordi der er kommuner, som ikke lever op til deres ansvar.

Taksten fordobles dag 1 og tredobles fra dag 3

For at give kommunerne et økonomisk incitament til hurtigere at tage imod deres egne borgere vil ministeren derfor skrue gevaldigt op for taksten.

I dag betaler kommunerne ca. 2.000 kr. pr. patient for hver dag patienterne unødvendigt optager en sengeplads. Men det beløb hæves, så kommunerne skal betale 100 procent mere de to første dage for de færdigbehandlede patienter og 300 procent mere fra dag 3 og frem.

 Takstforhøjelsen er kun et af flere initiativer, som regeringen har taget for at forbedre forholdene for skrøbelige ældre, der ofte er i kontakt med sundhedsvæsnet. Og ministeren er klar over, at den højere takst for færdigbehandlede patienter ikke i sig selv er løsningen på udfordringerne:

Jeg er fuldt ud bevidst om, at vi ikke får løst problemerne med overbelægning på de medicinske afdelinger og ældre, der suser ind og ud af sygehusene, alene ved at hæve taksten. Der skal selvfølgelig mere til. Vi skal have styrket det borgernære sundhedsvæsen og have skabt bedre sammenhæng mellem de indsatser, sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne tilbyder de ældre. Og derfor er vi også på vej med både en handlingsplan for den ældre medicinske patient og en plan for det nære sundhedsvæsen.

Takstforhøjelsen vil kræve en lovændring. Det forventes, at lovforslaget kan blive behandlet i efteråret 2016, så de nye regler kan træde i kraft 1. januar 2017.

Fakta om forhøjelsen af taksten for færdigbehandlede patienter:

Den nuværende takst for færdigbehandlede patienter blev indført i 2007 for at motivere kommunerne til at hjemtage egne borgere fra sygehusene.

 Taksten er i dag på 1.976 kr. pr. dag pr. færdigbehandlet patient, men fremover vil kommunerne skulle betale 3.952 kr. de to første dage en patient, der er færdig med sin behandling, er indlagt, og 5.928 kr. de øvrige dage.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet