Social- og indenrigsminister Karen Ellemann vil have en effektiv kommunal vagthund

24-02-2016

Statsrevisorerne kritiserer Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne og finder ikke, at tilrettelæggelsen af tilsynsopgaverne er tilstrækkelig målrettet og effektiv. Social- og indenrigsministeren tager med afsæt i kritikken initiativ til en lovændring, der skal sikre, at Statsforvaltningen kan fokusere på de væsentlige sager.

Statsrevisorerne har i dag offentliggjort Rigsrevisionens beretning om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne og Statsrevisorernes bemærkning til beretningen. 

Beretningen handler navnlig om Statsforvaltningens tilrettelæggelse af tilsynsopgaven. Den vedrører ikke det faglige indhold af tilsynet. Beretningen rejser blandt andet tvivl om, hvorvidt Statsforvaltningen prioriterer de rejste tilsynssager på en hensigtsmæssig måde, og om ressourcerne anvendes tilstrækkelig effektivt. Beretningen kritiserer samtidig sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen og ministeriet og opfordrer til en styrket dialog om ministeriets udtalelser.

Som svar på kritikken vil social- og indenrigsminister Karen Ellemann tage initiativ til en lovændring. 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er afgørende, at Statsforvaltningen har de rigtige rammer, så den kan være en effektiv vagthund i tilsynet over for kommuner og regioner. Det vil i min optik sige, at Statsforvaltningen får mulighed for at være proaktiv og opsøgende, og at den kan prioritere de sager, der har størst betydning på tværs af kommuner og regioner. Jeg mener, at det kræver nogle mere fleksible rammer for, hvornår Statsforvaltningen skal tage sager op til behandling. Det vil jeg søge opbakning til at gennemføre med en ændring af kommunestyrelsesloven.

- Karen Ellemann

Både ministeriet og Statsforvaltningen har gennem et stykke tid haft fokus på tilsynets udfordringer. Derfor er der også allerede igangsat forskellige tiltag, der skal gøre kommunaltilsynet mere effektivt.

Statsforvaltningen har blandt andet ansat flere medarbejdere på området, medarbejderne arbejder mere specialiseret, og der er sat fokus på mere effektive arbejdsgange. I Social- og Indenrigsministeriet har der i 2015 været fokus på at nedbringe antallet af ældre verserende sager. Det har skabt rum for, at ministeriet fremadrettet vil kunne realitetsbehandle sager hurtigere end gennem de senere år. Ministeriet er løbende i dialog med Statsforvaltningen om ministeriets tilsynsudtalelser, men ministeriet har nu taget initiativ til en mere fast mødestruktur.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Statsforvaltningen har allerede i dag en struktureret og målrettet tilgang til tilsynsopgaven, men jeg vil som minister selvfølgelig sammen med Statsforvaltningen overveje, hvordan Rigsrevisionens anbefalinger – udover det nævnte lovforslag – kan omsættes, så de på en værdifuld måde bidrager til tilrettelæggelsen af et mere effektivt tilsyn.

- Karen Ellemann

Fakta om det kommunale tilsyn

Det kommunale tilsyn med kommuner og regioner varetages af Statsforvaltningen med Social- og Indenrigsministeriet som øverste tilsynsmyndighed. 

Statsforvaltningen har som indgangen til det kommunale tilsyn central betydning for tilsynet med, om en kommune eller region har gjort noget ulovligt. Samtidig skal Statsforvaltningen i dialog med kommuner og regioner hurtigt kunne afklare tvivl om lovligheden af beslutninger, der er på tegnebrættet lokalt.

Det kommunale tilsyn holder på statens vegne øje med, at kommuner og regioner overholder lovgivningen inden for en række vigtige områder. For eksempel kan det være i situationer, hvor en kommune beslutter at lukke en vis procentdel af sagerne inden for børneområdet alene af sparehensyn, eller hvor der rejses spørgsmål om, hvorvidt en kommune kan dimensionere nybyggeri med henblik på udleje til private formål.

Det kommunale tilsyn er et retligt tilsyn. Tilsynet holder øje med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, når særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage eller har taget stilling til den pågældende sag.

Statsforvaltningen beslutter selv inden for lovens rammer, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. En tilsynssag kan rejses efter en henvendelse fra en borger, virksomhed, organisation med flere eller af Statsforvaltningen selv som følge af for eksempel pressedækning. Statsforvaltningen har i dag pligt til at undersøge en henvendelse nærmere, hvis der foreligger oplysninger, som giver grund til at antage, at der er vis sandsynlighed for en ulovlighed, som ikke er bagatelagtig, og som har betydning for retstilstanden i dag.

Statsforvaltningen har fra 2007 til 2015 oplevet næsten en fordobling i antallet af nye sagsforløb fra 1.097 til 2.111. Den gennemsnitlige liggetid i Statsforvaltningen for sager inden for det kommunale tilsyn var i december 2015 cirka 9 måneder.

Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkning kan læses her.
 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon. tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)