Minister får sundhedsfagligt indspil til Kræftplan IV

06-07-2016

Sundhedsstyrelsen har afleveret et fagligt oplæg til regeringens kommende Kræftplan IV med en række anbefalinger til, hvordan indsatsen på kræftområdet kan styrkes. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde ser flere fornuftige takter i oplægget, der bl.a. har fokus på bedre patientinddragelse og en højere og mere ensartet behandlingskvalitet.

Danskerne lever generelt længere og længere, men det betyder også, at flere vil få kræft i de kommende år.

Heldigvis har kræftbehandlingen i de seneste år 10-15 år gjort positive fremskridt i form af bedre overlevelse og en højere behandlingskvalitet, bl.a. i kraft af målrettede satsninger i tre politisk vedtagne kræftplaner. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Vi er nået langt med de tre tidligere kræftplaner og har opnået synlige fremskridt med at løfte kvaliteten af kræftbehandlingen til et højt niveau. Men vi skal nå endnu længere og sikre, at endnu flere mennesker overlever kræft. Vi skal tage fat om de udfordringer, vi kan se på kræftområdet, så vi eksempelvis kan få en overlevelse, der kan måle sig med vores nabolande.

Regeringen vil derfor til efteråret fremlægge en Kræftplan IV, og første skridt på vejen er et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen, der kortlægger nuværende udfordringer og afdækker fremtidens behov på kræftområdet.

Oplægget er netop afleveret til sundheds- og ældreministeren, og Sophie Løhde er godt tilfreds med flere af anbefalingerne og oplægget til den faglige retning for Kræftplan IV. Sophie Løhde udtaler:

Mange patienter har en oplevelse af ikke at blive lyttet til, og der mangler koordination og sammenhæng. Her er der klart plads til forbedringer. Derfor glæder det mig, at oplægget indeholder en række anbefalinger til at fokusere på behovet hos det enkelte menneske. Det drejer sig bl.a. om at spørge mere ind til patientens tilstand, og at inddrage patienten bedre i de større beslutninger omkring behandlingen. Det kan f.eks. være den uhelbredeligt syge kræftpatient, som i virkeligheden ikke ønsker at få en livsforlængende behandling, hvis der er store bivirkninger forbundet med behandlingen.

Regeringen vil også arbejde for, at kræftpatienterne, som led i Kræftplan IV, får mulighed for at få en patientansvarlig læge, så man oplever kontinuitet og en klar retning i behandlingsforløbet.

Sundheds- og ældreministeren noterer også med tilfredshed, at forarbejdet indeholder anbefalinger til, hvordan indsatsen på kræftområdet kan blive mere ensartet på tværs af landet, så den geografiske ulighed i sundhed kan reduceres. Det gælder især rehabiliteringen efter en kræftsygdom, hvor tilbuddene om bl.a. fysisk træning og diætvejledning er meget forskellige fra kommune til kommune. Sophie Løhde siger:

Indsatsen over for så alvorlig en sygdom som kræft må ikke afhænge af dit postnummer. Geografisk ulighed vil også være et område, vi skal tage hånd om i den nye kræftplan, så vi får god og hurtig behandling til alle danskere, der bliver ramt af kræft.

Regeringens Kræftplan IV forventes at blive præsenteret i efteråret 2016.

Læs Sundhedsstyrelsens oplæg ”Styrket indsats på kræftområdet – fagligt oplæg til Kræftplan IV”  

Fakta om Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Kræftplan IV:

 • Med økonomiaftalen for 2016 blev regeringen og Danske Regioner enige om at igangsætte et fagligt forarbejde til Kræftplan 4 med afsæt i et kommissorium tiltrådt af regeringen, Danske Regioner og KL.
 • Det faglige oplæg er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med bl.a. styrelsens Udvalg for Kræft og fem arbejdsgrupper med patienter og fagfolk.
 • Oplægget kortlægger og afdækker de nuværende udfordringer og fremtidens behov på kræftområdet samt opstiller en række faglige anbefalinger til, forbedringer af indsatserne.

De anbefalede justeringer og nye indsatser beskrives indenfor fire fokusområder:

 • Forebyggelse      
  Herunder eksempelvis røgfri skoletid, hjælp til rygestop og pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud til unge mænd, der er tiltrukket af mænd

 • Øget kvalitet i udredning, behandling, rehabilitering og palliation
  Herunder eksempelvis gennemgang af udvalgte kræftpakkeforløb og hjælp til rygestop til kræftpatienter

 • Bedre sammenhæng og inddragelse
  Herunder eksempelvis patientansvarlig læge og fælles beslutningstagen

 • Fremtidssikring af indsatsen
  Herunder eksempelvis Personlig Medicin, principper for nye behandlinger og flere innovative metoder

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet