Aftale om kommunernes økonomi for 2017

10-06-2016

Regeringen har indgået en aftale med KL, som prioriterer kernevelfærden i en tid med stramme økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget erstattes fra 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Samtidig skal regelforenkling og afbureaukratisering gøre kommunernes arbejde nemmere.

Trods et betydeligt pres på den offentlige økonomi er det lykkedes at indgå en aftale, som prioriterer indsatser til gavn for ældre, sundhed og folkeskolen.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Vi har forhandlet inden for en stram økonomisk ramme, og jeg er derfor glad for, at vi sammen med kommunerne har indgået en aftale, som både er økonomisk ansvarlig og prioriterer kernevelfærden.

- Claus Hjort Frederiksen

Med aftalen får kommunerne tilbageført 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget til prioriterede områder inden for borgernær service til bl.a. børn, ældre og folkeskole. Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til 0,2 mia. kr., tilbageføres til borgernær velfærd i kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. 

Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne. Målsætningen er at frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. En mere effektiv administrativ drift vil allerede i 2017 frigøre 0,3 mia. kr.

Regeringen og KL er derudover enige om, at kommunerne skal have de rette rammer for at levere en effektiv kommunal opgaveløsning via afbureaukratisering og bedre styringsmuligheder. Aftalen lægger op til ambitiøse regelforenklingstiltag på beskæftigelses-, social-, folkeskole- og dagtilbudsområdet samt almenboligområdet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi søsætter nu et helt nyt program for effektivisering og modernisering. Jeg er glad for, at vi nu kan arbejde sammen om den dagsorden. Det er langt mere konstruktivt end, at vi bliver ved med at diskutere, om vi skal have omprioriteringsbidrag eller ej.

- Karen Ellemann

Hovedelementerne i aftalen

 • Tilbageførsel af 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder i lyset af flygtningesituationen.
 • Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor.
 • Frigørelse af 0,3 mia. kr. i 2017 gennem effektiv administrativ drift.
 • Kommunernes anlægsniveau i 2017 udgør 16,3 mia. kr. Det bidrager til tilpasningen af anlægsudgifterne efter et historisk højt anlægsniveau under den økonomiske krise.
 • Ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
 • Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 300 mio. kr. i 2017. Derudover er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
 • Regelforenklingsforslag på beskæftigelses-, social-, folkeskole- og dagtilbudsområdet og almenboligområdet.
 • Etablering af et indkøbsstrategisk samarbejde, der skal styrke det gode købmandskab på tværs af den offentlige sektor.
 • Et løft på knap 0,2 mia. kr. til det kommunale sundhedsområde i forlængelse af bl.a. handlingsplanen for den ældremedicinske patient.
 • Aftale om videre forløb for håndtering af voldsepisoder på botilbud, som skal styrke den voldsforebyggende indsats.
 • Enighed om opbakning til folkeskolereformen og afskaffelse af inklusionsmålsætningen.
 • Forpligtigende partnerskaber for udviklingen af økonomistyringen i kommunerne samt etablering af et samarbejde om god arbejdsgiveradfærd.

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)