Ældre skal opleve større sammenhæng i sundhedsvæsnet

31-03-2016

Flere ældre oplever, at der ikke er tilstrækkelig sammenhæng i den pleje og behandling, de får i sundhedsvæsnet. En ny pulje på 82 mio. kr. skal bruges på projekter, der skal gøre os klogere på, hvordan man kan styrke sammenhængen mellem almen praksis, sygehusene og kommunale sundhedstilbud.

Ældre, hvis helbred er svækket af eksempelvis kroniske lidelser, er ofte i kontakt med både praktiserende læger, sygehuse og den kommunale hjemmesygepleje.

Desværre oplever mange af dem, at de forskellige instanser i sundhedsvæsnet ikke taler ordentligt sammen og ikke i tilstrækkelig grad får koordineret indsatserne.

Det skal en ny pulje på ca. 82 millioner kroner være med til at ændre. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Hvis man er syg og svækket, er det væsentlige, at man får den hjælp, man har brug for. Det er i og for sig underordnet, hvor hjælpen kommer fra. For den enkelte handler det om at komme på højkant igen og føle, at man er i trygge hænder. Derfor skal vi blive bedre til at skabe sammenhæng i den pleje og behandling, de ældre får i sundhedsvæsnet. Og jeg håber, at nogle af de projekter, som vil få støtte fra puljen, kan gøre os klogere på, hvordan vi skaber større sammenhæng til gavn for de ældre.


Pengene, der kommer fra satspuljen for 2016-2019, skal bruges til, at regioner og kommuner og evt. almen praksis i samarbejde afprøver konkrete modeller, som kan skabe mere sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre patienter.

Puljens formål falder dermed fint i tråd med det udvalgsarbejde, som regeringen sammen med Danske Regioner og KL har sat i gang for at styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet. Og udvalget, der skal komme med forslag til en samlet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, har også fokus på blandt andre ældre. Sophie Løhde siger:

De kommende år bliver der flere ældre, som vil have brug for pleje og sygdomsbehandling. Det er helt afgørende, at de oplever, at behandlingskvaliteten er høj – uanset om behandlingen sker hjemme hos dem selv, på en kommunal akutplads eller på et sygehus – og at der er sammenhæng i deres behandlingsforløb. Det er desværre ikke altid tilfældet i dag, og bl.a. derfor har vi taget initiativ til, at der skal laves en plan for, hvordan vi forbedrer samarbejdet mellem aktørerne.

Derudover har regeringen bl.a. afsat 1,2 milliarder kroner til en handlingsplan for den ældre medicinske patient, der skal forhandles i foråret 2016, og igangsat et arbejde med en ny national demenshandlingsplan, som forventes at blive offentliggjort i efteråret 2016.

Fakta:

  • Satspuljen ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre’ indgår i satspuljeaftalen for 2016-2019, og der er afsat 82,4 mio. kr.
  • Målgruppen for puljen er de svageste ældre patienter, der har kontakt til sygehus og almen praksis og samtidig har behov for af hjælp fra kommunens hjemme- eller sygepleje i eget hjem, plejebolig eller på plejecenter.
  • Projekterne skal igangsættes inden udgangen af 2016 og afsluttes inden udgangen af 2019.
  • Frist for ansøgning om midler er den 15. juni 2016.
  • I alt forventes ca. 6-10 større projekter at blive prioriteret og modtage puljestøtte.

Læs yderligere detaljer om krav og ansøgning

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet