Markant stigning i antallet af læger i fremtiden

14-03-2016

En ny lægeprognose viser, at der fremover bliver væsentligt flere uddannede læger og speciallæger i forhold til tidligere forventet. Det tyder godt, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Ca. 6.000 flere læger og speciallæger i 2035 end tidligere forventet.

Det er en af konklusionerne i en ny prognose for udviklingen i antallet af læger i Danmark i fremtiden.

I den nye prognose forventes der at være 33.713 læger i Danmark i 2035 – hvilket er næsten 6.000 flere læger, end den forrige lægeprognose forudsagde.

Den forventede stigning i antallet af læger i fremtiden tyder godt, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde:

Det er helt afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen, at der er det rette sundhedspersonale til at tage sig af danskernes sygdomme og velbefindende. Derfor er det betryggende, at prognoserne viser, at der sker en markant stigning i antallet af læger, og at det tilsyneladende vil stige endnu mere end tidligere forventet.

Stigningen under ét i det forventede antal læger i fremtiden skyldes bl.a. et større optag på uddannelserne, senere pensionsalder, flere udenlandske læger, der arbejder i Danmark, og kortere tid for at gennemføre lægeuddannelsen.

Læs 'Lægepronose 2015-2040' 

Udvalg skal se på lægedækning og kompetencer

På trods af at antallet af læger forventes at stige, og der vil blive uddannet flere læger de kommende år, så er der flere steder i Danmark mangel på praktiserende læger og speciallæger på sygehusene.

Regeringen har derfor nedsat et lægedækningsudvalg, der skal komme med løsningsforslag til, hvordan lægedækningen kan blive bedre. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Den nye prognose viser, at der formentlig også i fremtiden er uddannede læger nok i Danmark. Men det kniber desværre med at få lægerne til at slå sig ned i visse egne af landet, og det er selvfølgelig et problem for de borgere og patienter, som bor i nogle af de områder, hvor det i dag er svært at trække læger til. Den situation skal vi gøre noget ved.

Udvalget skal i løbet af 2016 levere anbefalinger til, hvordan der kan komme flere alment praktiserende læger, speciallæger og sygehuslæger i yderområder og socialt belastede områder.

Regeringen, KL og Danske Regioner har også nedsat et særligt udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Det udvalg skal bl.a. komme med et bud på, hvilke sundhedsfaglige kompetencer lægerne skal have fremover for at håndtere borgere, der skal behandles både på sygehuse og med hjælp fra kommunen i deres eget hjem.

Fakta om lægeprognosen:

 • Lægeprognosen 2015-2040 er udarbejdet af Prognose- og Dimensioneringsudvalget, som er et permanent udvalg under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
   
 • Prognosen, der offentliggøres ca. hver 3. år, belyser det forventede udbud af læger og speciallæger til og med 2040 ved hjælp af en række forudsætninger.
   
 • I prognosens hovedscenario forventes udbuddet af læger at stige med ca. 59 procent fra 24.209 i 2015 til 38.573 i 2040.
   
 • Ser man alene på antallet af speciallæger, forventes udbuddet at stige med ca. 49 procent fra 14.841 til 22.176.
   
 • Prognoserne er med til at danne baggrund for Sundhedsstyrelsen udfærdigelse af dimensioneringsplaner for antallet af uddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet