Ny undersøgelse: Sådan er livet på de danske plejecentre

02-03-2016

Ny national undersøgelse af forholdene på landets plejecentre giver væsentlige fakta om de ældres liv og personalets forhold. Godt udgangspunkt for det videre arbejde med at forbedre ældreplejen, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Hvordan er plejen af de ældre indrettet på de danske plejecentre? Hvilken uddannelse har personalet, og hvordan bliver deres arbejdsdag anvendt? Hvilken slags mad får de ældre, og hvordan oplever de selv deres liv på et plejecenter?

Det er nogle af de oplysninger, som kan findes i en ny national undersøgelse af forholdene på plejecentre i Danmark.

Undersøgelsen er baseret på nyere, eksisterende viden om indsatsen på plejecentrene. Ankestyrelsen har desuden sendt en spørgeskemaundersøgelse ud til alle kommuner og foretaget en case undersøgelse af 12 udvalgte plejecentre.

Resultaterne i undersøgelsen er efter sundheds- og ældreminister Sophie Løhdes mening vigtige i den fremadrettede indsats for at give de ældre på plejecentrene et endnu bedre liv.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har et samlet og opdateret billede af forholdene på vores plejecentre og plejehjem. Det giver et rigtig godt udgangspunkt for at gå videre med at gøre forholdene på plejecentrene endnu bedre for både de ældre og personalet”, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og fortsætter:

”Undersøgelsen sætter fokus på en række områder, som ligger mig meget på sinde, især når det gælder demens og de ældres sundhed. Eksempelvis stiller ændringerne i beboersammensætningen, hvor der kommer flere og flere demente, nye krav til både ledelse, personale og de fysiske rammer. Her er regeringen på vej med initiativer for at forbedre livet for de svageste ældre ”, siger Sophie Løhde.

Læs den Nationale undersøgelse af forholdene på plejecentre (PDF) og Ankestyrelsens kortlægning af plejecenterområdet

Ministeren er i øjeblikket i gang med at besøge forskellige plejecentre og deltage i dialogmøder rundt om i landet i forbindelse med forberedelsen af regeringens kommende nationale demenshandlingsplan, der forventes færdig i efteråret.

Satspuljeaftalen for 2016 øremærkede 470 millioner kr. til handlingsplanen, der med afsæt i konkrete målsætninger og indsatser på tværs af sundheds- og socialområdet skal gavne mennesker med demens.

Bedre sundhed for de ældre
Den nye undersøgelse af plejecentrene kaster også lys over de ældres medicinering på plejecentrene, hvor ofte de indlægges på sygehuset, og personalets sundhedsfaglige kompetencer.

Også på de områder er der initiativer på vej.

Med satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 millioner kr. til gradvist at indføre en landsdækkende ordning, så beboere på plejecentre kan få tilbud om at få en praktiserende læge, som er fast tilknyttet plejecentret, og som yder sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

Inspiration til værdighedspolitik

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde håber, at kommunerne vil bruge den nye undersøgelses fakta og resultater i arbejdet med de kommende værdighedspolitikker.

Inden sommerferien skal alle kommuner i Danmark have formuleret og vedtaget en værdighedspolitik for pleje, støtte og omsorg for deres ældre medborgere, som beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Aftalen om finansloven for 2016 afsat 1 mia. kr. årligt, som skal understøtte prioriteringerne i værdighedspolitikken. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Den enkelte kommune ved selv, hvor det er vigtigst for dem at bruge pengene, især hvis de taler med både de ældre selv, pårørende og personale. Men undersøgelsen kan bruges af kommunerne i det videre arbejde med at udvikle området og i vurderingen af, hvilke standarder værdighedspolitikken skal sætte.

Fakta:

 • Den daværende minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold iværksatte i foråret 2015 en undersøgelse af forholdene i plejeboliger og på plejehjem.
 • Formålet med undersøgelsen er at give et samlet opdateret billede af viden om forholdene og indsatserne i plejeboliger og på plejehjem for ældre borgere over 65 år.
 • Undersøgelsen er baseret på nyere, eksisterende viden om indsatsen på plejecentrene.
 • Ankestyrelsen har desuden sendt en spørgeskemaundersøgelse ud til alle kommuner og foretaget en case undersøgelse af 12 udvalgte plejecentre.
 • Mere end 40.000 ældre bor på plejehjem eller i plejebolig.

Nye initiativer, som involverer plejecenter-området:

 • Ny national handlingsplan for demens, som regeringen og satspuljepartierne har sat 470 mio. kr. af til i satspuljeaftalen for 2016.
 • Alle kommuner i Danmark skal formulere en værdighedspolitik for pleje, støtte og omsorg for deres ældre medborgere, som beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Aftalen om finansloven for 2016 afsat 1 mia. kr. årligt til at understøtte prioriteringerne i værdighedspolitikken.
 • Landsdækkende ordning, så beboere på plejecentre kan få tilbud om at få en praktiserende læge, som er fast tilknyttet plejecentret. Der er afsat 100 millioner kr. i satspuljeaftalen for 2016 til gradvist at indføre ordningen.
 • Der er i 2015-2017 i alt afsat 48 mio. kr. fra satspuljen til kommuner og private, der vil gøre eksisterende plejeboliger mere demensvenlige.
 • Med satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 20 millioner kr. til en pulje, som blandt andre kommuner, frivillige foreninger mv., kan søge til at styrke den personlige og sociale trivsel på plejecentrene.
 • Der er i 2015-2017 afsat i alt 11 mio. kr. fra satspuljen til at udvikle bedre rammer for det gode måltid for ældre på bl.a. plejehjem.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet