Lovforslag: Kommuner skal tilskyndes til at styrke forebyggelsesindsatsen over for små børn og ældre

25-11-2016

I dag 1. behandler Folketinget et lovforslag om at ændre den kommunale medfinansiering af regionernes udgifter til sygehusbehandling. Lovforslaget skal tilskynde kommunerne til at styrke forebyggelsesindsatsen, så unødige sygehusindlæggelser af småbørn og ældre undgås.

De kommunale sundhedsplejersker og hjemmeplejere er dagligt i kontakt med kommunens nyfødte og ældre medborgere. De har dermed mulighed for både at holde øje med og påvirke småbørnenes og ældres helbred og sundhed.

Til gengæld er det sværere for en kommune at undgå, at en 40-årig borger falder og brækker sit ben.

Ud fra den logik går sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i dag i Folketingssalen for at 1. behandle et lovforslag om at ændre kommunernes medfinansiering af regionernes udgifter til sygehusbehandling, så kommuner, der forebygger unødige indlæggelser blandt ældre og småbørn, får en økonomisk gevinst.

"Ved at give kommunerne en kontant grund til at styrke forebyggelsesindsatsen håber vi, at borgerne kan holdes raske, så de undgår at blive indlagt på et sygehus. Lige nu er ordningen for generel, og der forebygges for lidt og for tilfældigt. Medfinansieringen skal derfor rettes mod de borgere, som kommunerne allerede er i kontakt med, og hvor deres indsats dermed har en direkte effekt. Det er vejen frem, hvis vi skal se et fald i antallet af de sygehusindlæggelser, der kunne være forebygget", siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

For mange forebyggelige indlæggelser

Den kommunale medfinansiering, der blev indført i 2007, skal give kommunerne et økonomisk incitament til at forebygge sygehusindlæggelser ved at fange lidelser i opløbet. Men tal viser, at medfinansieringen ikke i tilstrækkelig omfang har haft den tilsigtede effekt.

I dag sker det alt for ofte, at eksempelvis svage ældre borgere bliver indlagt med blærebetændelse, væskemangel og andre dårligdomme, som kunne være behandlet i det nære sundhedsvæsen, så den ældre kunne have undgået at tilbringe en eller flere nætter i en sygehusseng.

I det nye lovforslag lægger regeringen derfor op til, at kommunerne skal betale mere for sygehusbehandlingen af ældre over 65 år og for småbørn mellem 0 og 2 år.

Modsat vil behandlingen for alle andre borgere mellem 3 og 64 år falde i pris, så den samlede kommunale medfinansiering bliver på samme niveau.

Kommunerne skal altså i højere grad sørge for, at hjemmeplejen hjælper den ældre og svage i nærmiljøet, så den ældre borger undgår indlæggelse. Det drejer sig f.eks. om at sikre, at ældre mennesker drikker nok væske i hverdagen og undgår betændelser i sår.

Samtidig skal kommunerne sørge for, at sundhedsplejersken så hurtigt som muligt efter fødslen står klar i hjemmet og følger op på fødslen, så det lille barn ikke unødigt indlægges på sygehuset igen med f.eks. dehydrering.

Alle skal have den rette behandling

Sundheds- og ældreministeren understreger, at en ændret kommunal medfinansiering ikke rokker ved princippet om, at alle skal have lige adgang til sundhedsvæsenet. Sophie Løhde siger: 

Hvis en læge vurderer, at eksempelvis et ældre menneske skal indlægges på et sygehus, så skal det selvfølgelig ske. Det ændrer lovforslaget ikke på. Men når en række borgere, der allerede er i kontakt med den kommunale hjemmehjælp, ender på sygehuset, fordi de ikke har fået nok at drikke eller har fået betændelse i et sår, så siger det mig, at vi både bør og skal sætte ind med en økonomisk gulerod, der tilskynder kommunerne til at løfte forebyggelsen.

Regeringen vil samtidig ændre den kommunale medfinansiering, så der ikke fremadrettet opkræves medfinansiering på ny, når patienter bliver overflyttet fra et sygehus til et andet inden for samme region. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde tilføjer: 

Det er uhensigtsmæssigt for kommunerne, der ikke har indflydelse på overflytningerne.

Læs L 74: 'Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering' på Folketingets hjemmeside

Fakta om lovforslaget:

  • Den kommunale medfinansiering er kommunernes betaling for egne borgeres ophold på regionernes sygehuse.
  • Med omlægningen vil kommunerne fremover skulle betale eksempelvis i gennemsnit ca. 15.000 kr. pr. 80-årig. I dag betaler de ca. 9.000 kr. For en 40-årig bliver satsen sat ned fra ca. 2.500 kr. til ca. 1.800 kr.
  • Den samlede kommunale medfinansiering bliver på samme niveau på ca. 20 mia. kr.
  • De foreslåede ændringer af den kommunale medfinansiering indgår i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, som regeringen har afsat 1,2 mia. kr. til.
  • Ændringerne er ligeledes aftalt med KL og Danske Regioner i hhv. aftale om kommunernes økonomi for 2017 og aftale om regionernes økonomi for 2017.
  • Lovforslaget lægger op til, at ændringen gradvist vil blive indført fra januar 2017 og være fuldt indfaset i 2018.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet